Hopp til hovedinnholdet på siden

Koble til vann og avløp

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke om å få tiltaket godkjent. Det kan gjelde for nye byggetiltak, eksisterende bebyggelse eller hvis du har fått pålegg om tilknytning.

Hvis du må grave i offentlig veg, må du søke om dette. Du må få tillatelse fra kommunen før du kan starte arbeidet. 

Fyll ut søknad om gravetillatelse i kommunal veg eller grunn, og send søknaden inn til Gran kommune. Søknaden finner du under overskriften «Skjema» på denne siden.

Lover og forskrifter

For tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gjelder Gran kommunes sanitærreglement. Dette består av «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser». Gran kommune har laget noen tilleggsbestemmelser både for de administrative og tekniske bestemmelsene, som er samlet i Sanitærreglement for Gran kommune.

De administrative bestemmelsene (2017) og Sanitærreglement for Gran kommune finner du under «Dokumenter» på denne siden. De tekniske bestemmelsene kan bestilles hos Kommuneforlaget. Lenke til denne siden finner du under «Dokumenter» på denne siden.

Vilkårene gjelder både for eksisterende og nye abonnenter.

I tillegg til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, gjelder følgende rettsregler:

Abonnementsvilkår

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet.

Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen.
Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet.

Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Kommunen har begrenset (objektivt) ansvar for skader hos abonnenten som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg.  Kommunen har ansvar dersom svikten skyldes uaktsomhet fra kommunens side.

Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (stikkledninger og utstyr som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet hvis de er i strid med abonnementsvilkårene eller bryter med plan- og bygningsloven.

Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges.
Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og avløpsanlegg på minst 4 meter.

Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller produkter som kan skade det offentlige avløpsanlegget, f.eks. medføre tilstopping, være brann- eller eksplosjonsfarlige, eller miljø- eller helsefarlig.

Husk at du må:

  • Kjenne til plassering av utvendig/innvendig stoppekran og evt. reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg.
  • Utbedre eventuelle lekkasjer på private anlegg snarest, evt. innen gitte frister.
  • Foreta avlesning og innmelding av vannmålerstand en gang hvert år.
  • Aldri tømme rester av kjemikalier, olje, løsemidler m.m. eller gjenstander som sanitetsbind, bomullspinner og lignende i avløpet.

Tilsyn

Kommunen kan når som helst, og uten forutgående varsel, kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Kontrolløren skal uten oppfordring legitimere seg.

Klage

Det er ikke anledning til å klage på abonnementsvilkårene. Ved uenighet om abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene.

Er det mangler ved vann eller avløpstjenesten, kan abonnenten klage og etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller erstatning.

Paulos Kifle

saksbehandler/ingeniør vann og avløp
paulos.kifle@gran.kommune.no
91 64 70 75