Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogfond og tilskudd til skogen

Skogfondet er midler som skogeier plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Gjøres det investeringer i skogen, kan de dekkes av skogfondet. Visse tiltak gis også tilskudd.

Om skogfond

Skogfondet gir skogeier et grunnlag for langsiktige investeringer. Det kan avsettes mellom 4 og 40 prosent av bruttoverdien av tømmeret ved salg.

Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene følger skogeiendommen ved eiendomsoverdragelse.

Inn- og utbetaling fra skogfond

Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skogfondsavsetningen fra oppgjøret med skogeier og betaler dette inn på skogfondskontoen. 

Prosedyren ved utbetaling av skogfondsmidler er som følger:

 • Du kan nå registrere kravet elektronisk. Bruksanvisning for dette finner du lenger ned på siden, i boksen som heter "Skogfondkonto på nett".
 • Sender du kravet på papir, må du bruke skjema LDIR 909. Søknadsskjema skal brukes og kan fås på Landbrukskontoret og servicekontoret i kommunen. Skjemaet finnes også elektronisk på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside for skogbruk. Utfylt skjema vil da fungere som tilskuddssøknad. Husk underskrift og avkryssing på side 2.
 • Som vedlegg til søknaden skal det følge kopi av utgiftsbilag dersom andre har utført arbeidet.
 • Kart eller nøyaktig beskrivelse med koordinater av hvor tiltaket er utført, skal alltid være med søknaden.
 • Eventuelle tilskuddsbeløp blir utbetalt til skogeier via skogeiers skogfondkonto.

For å kunne beregne den økonomiske virkningen av en investering som finansieres med skogfond, har Skogkurs laget en egen skogfondskalkulator.  

Skogfondkonto på nett

Skogfond på nett gir deg tilgang til å se din egen skogfondskonto. I tillegg til å følge med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser, kan man også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for behandling. For refusjonskrav som krever ekstra dokumentasjon fra skogeier (f.eks. kopi av fakura), er det mulig å legge dette ved i den elektroniske søknaden.

Hvordan bruke skogfond på nett?

Sjekke saldo på skogfondkonto
For å sjekke saldoen din på kontoen, kan du logge deg inn ved å bruke personnummer, organisasjonsnummer eller skogfondkontonummer (kommunenummer og 4 siffer). 

Her logger du deg inn for å sjekke saldo.

Få tilbakebetalt utgifter til skogkultur mm.
Skogfondkonto på nett kan, og bør, brukes til å søke om refusjon av utgifter til skogkultur og ulike tilskudd.  

Her logger du deg inn for å få tilgang til kontoen din, søke om refusjon mm.

En instruksjonsvideo for hvordan du logger deg på, finner du her.

Instruksjonsvideo for hvordan du registerer refusjonskrav, finner du her.

Husk at nødvendige bilag må lastes opp og følge søknaden. Får du faktura elektronisk, så har du det du trenger. Tiltakene må også kartfestes.

Mer informasjon om skogfond på nett finner du hos Landbruksdirektoratet.

Hvilke utgifter kan dekkes?
Hvilke utgifter som dekkes med skogfond, ser du på Landbruksdirektoratets nettsider. Kjøp av utstyr, ryddesag og lignende kan ikke dekkes. Noen tiltak gir statstilskudd lokalt. Aktuelle lokale tiltak og prosentsats for tilskudd, ser du i første avsnitt på denne siden. Sentralt bestemte klimatilskudd er det informasjon om her.

Levering av søknad på papir
Det er ønskelig at du bruker den elektroniske løsningen for å søke om refusjon og tilskudd, men dersom dette ikke er mulig, kan du fortsatt søke på papir.

Nødvendig søknadsskjema finner du under overskriften "Skjema" på denne siden.

Husk å undertegne på side 2, og krysse av for tilskudd eller ikke.

Bilag må følge med, og du må spesifisere hva som skal betales, og om det skal betales til deg sjøl som skogeier, eller til den som eventuelt har levert faktura. Det beste skattemessig er at du betaler hele regninga, og ber om å få refundert nettobeløpet.

Noen av tiltakene må kartfestes.

Satser for lokale tilskudd

Satsene for lokale tilskudd til skogkulturarbeidet er 30 prosent for følgende tiltak:

 • såing
 • markberedning
 • ungskogpleie/avstandsregulering, gitt at skjøtselen er gjennomført i henhold til gjeldende regelverk
 • kunstig kvisting i kvalitetsbestand av furu og lauv. Dette må forhåndsgodkjennes.

Sentrale klimarelaterte tilskudd gis for gjødsling og tettere planting.

Skogeier som selv utfører tiltak, kan ta ut godtgjørelse for eget arbeid fra skogfondet. Veiledende satser for eget arbeid:

 • nyplanting: kr 2,50 pr. plante (plantekjøpet kommer i tillegg).
 • suppleringsplanting: kr 2,50 - 3,50 pr. plante.
 • ungskogpleie: 200-300 kr/time, avhengig av arbeidsmengde/tetthet. Maks 600 kroner per dekar. Bestandshøyde bør oppgis.
 • manuelt arbeid (f.eks. kvisting): 150-250 kr/time.
 • maskinarbeid (graver og traktorredskap - grøfting og veiarbeid): 400–500 kroner per time

Tilskudd til skogkultur (NMSK)

Tiltak som gis tilskudd, vurderes og godkjennes av landbrukskontoret når tiltaket meldes inn for utbetaling fra skogfond. Tiltakene meldes inn fortløpende.

Tilskudd overføres til skogfondskontoene samlet 3 – 4 ganger i året.

Tilskudd til skogsbilveger

Har du planer om opprusting eller større vedlikehold av skogsbilvegen din, ta kontakt med Landbrukskontoret for å avklare om prosjektet er berettiget tilskudd. Det krever etablering av skikkelig grøfter, skifting av stikkrenner, der det er nødvendig, og et skikkelig slitelag. Vegen må få opparbeidet kuv og svake partier må forsterkes.

Det kan også ytes tilskudd til punktutbedringer på skogsbilvegene. Dette er særlig aktuelt der det er noen få svake punkter på vegen, en snuplass som er for liten, eller to-tre stikkrenner som er alt for små.

Vanligvis ytes det 30 % statstilskudd til vegopprustinger. Resten kan dekkes av skogfond. Det forutsettes at søknadsskjema for bygging av landbruksveg, LDIR-902, og for tilskudd, LDIR-903, er fylt ut.

Det ytes ikke tilskudd til traktorveger. Skal det brukes skogfond til disse, må det søkes om bygging på skjema LDIR-902.

Vedlikehold av skogsbilveger og bruk av skogfond

Du kan bruke skogfond til årlig vedlikehold av skogsbilveger. Dersom du regner med å bruke mer enn kr 4,- pr løpemeter, gi melding om dette til landbrukskontoret i forkant. Vedlikehold og reparasjon av traktorveger og kjørespor regnes som en driftsutgift, som ikke kan dekkes av skogfond.

Helge Midttun
Spesialkonsulent skog
helge.midttun@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 87