Hopp til hovedinnholdet på siden

Klimatiltak i skogen - tilskudd

Som tiltak for å øke skogens evne til å binde opp CO2, er det en tilskuddsordning til tettere planting på eksisterende skogarealer og gjødsling av skog.

Alle skogeiere som har mer enn ti dekar produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall, i tråd med tabell 1, kan søke om tilskudd.

Tettere planting

God tetthet på foryngelsesfeltene er viktig for framtidig CO2-fangst og for verdiproduksjonen. Det gis følgende tilskudd til tettere planting:

  • På nye plantefelt - 80 prosent tilskudd til skogeier for inntil 50 planter per dekar som plantes utover et fastsatt minimumsantall. Minimumsantallet er bonitetsavhengig. Se tabell 1.
  • På markberdet felt - 80 prosent tilskudd, men noe mindre krav til plantetetthet. Se tabell 1. Markberedt felt gir ofte mindre tap av planter.
  • Supplering av plantefelt og naturlig foryngelse - 60 prosent tilskudd til supplering av eksisterende plantefelt og naturlig foryngelse med inntil 50 planter per dekar med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall per dekar ved tettere nyplanting, (se Tabell 1).

Send søknad om tilskudd til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Du søker via skjema i Altinn. Dette finner du under overskrifen "Skjema" på denne siden. 

På Landbruksdirektoratets nettsider finner du mer informasjon om tettere skogplanting og suppleringsplanting. 

Tabell 1 - Intervall som utløser tilskudd

Bonitet Min planteall per dekar Intervall for plantetall som utløser tilskudd Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved planting på markberedt felt
26 220 220-270 198-248
23 220 220-270 198-248
20 200 200-250 180-230
17 180 180-230 162-212
14 160 160-210 144-189
11 130 130-180 117-162
8 100 100-150 90-135

Flere planter gir bedre fordeling på arealet og forbedret mulighet for å velge de beste plantene til fremtidstrær. Det fører til økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet forutsatt at ungskogpleien utføres riktig og at man unngår skadebeiting.

Økt skogproduksjon gir i tillegg til større karbonopptak, også mer biomasse fra skog som kan erstatte produkter laget av fossilt råstoff.

Når kvaliteten bedres vil sagtømmerandelen øke og mer råstoff går til langtlevende produkter som for eksempel konstruksjoner.

Gjødsling av skog

Riktig gjødsling på riktig tidspunkt fører til øket produksjon, bedre kvalitet og lønnsomhet, og gir flere anvendelsesområder for tømmeret.

Det gis 40 prosent tilskudd, og hogstklasse 4 prioriteres.

Send søknad om tilskudd til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Du søker via skjema i Altinn. Dette finner du under overskrifen "Skjema" på denne siden. 

Gjødsling utføres i produksjonsskog med mindre enn 20 prosent lauv på furudominerte arealer med bonitet F8 til F17, grandominerte arealer på bonitet G8 til G20 og på vegetasjonstypene blokkebærskog, bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog, storbregneskog og på torvmark med etablert foryngelse.

Gjødsling vil øke den årlige produksjonen på arealet med rundt 0,15 m3 per dekar. Årlig CO2-opptak som følge av gjødsling over en tiårsperiode kan anslås til 0,2 mill. tonn CO2.

På Landbruksdirektoratets nettsider finner du mer informasjon om gjødsling av skog som klimatiltak.

Lars Hagen Haugsrud

spesialkonsulent skog
lars.hagen.haugsrud@gran.kommune.no
90 54 65 90

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82

Helge Midttun

spesialkonsulent skog
helge.midttun@gran.kommune.no
46 94 57 98