Referat fra åpent informasjonsmøte 4. juli om nytt vannbehandlingsanlegg

I forbindelse med at Gran kommune skal bygge nytt vannbehandlingsanlegg for Brandbu vannverk, var det 4. juli et åpent informasjonsmøte i kommunestyresalen på Gran rådhus. Her finner du presentasjonen av saken som ble holdt i møtet, samt referat fra møtet. Det ble bestemt i møtet at fristen for innspill til saken forlenges til 1. september 2022.

 

Derfor trenger vi nytt vannbehandlingsanlegg

Brandbu vannverk får vann fra Askimlandet vannbehandlingsanlegg, som ble etablert i 1978. Vannverket har frem til nå forsynt deler av Gran kommune med drikkevann. Vi måler vannkvaliteten jevnlig og sjekker at kvaliteten er god.

På grunn av nye krav i drikkevannsforskriften må Gran kommune bygge nytt vannbehandlingsanlegg for Brandbu vannverk. Dette er nødvendig også fordi Mattilsynet stiller krav om at kommunen må kunne forsyne alle som har kommunalt vann i Gran – som en reserveløsning hvis det interkommunale vannbehandlingsanlegget på Grøa skulle stoppe. Grøa forsyner i dag innbyggere i både Lunner og Gran med vann.

Plassering av nytt anlegg

Vi i Gran kommune har vært i dialog med flere grunneiere i området rundt Askimlandet for å vurdere ulike alternativer for plassering av nytt anlegg. I denne prosessen har det vært viktig for oss at aktuell grunn kan selges til kommunen frivillig, slik at vi unngår en ekspropriasjonsprosess.

For det nye vannbehandlingsanlegget trenger vi å sette opp et bygg på om lag 500 kvadratmeter, med tilhørende snuplass og parkeringsplass for biler. På grunn av kulturlandskapet det nye anlegget plasseres i, jobber vi for å utforme bygget slik at det blir best mulig tilpasset omgivelsene.

Aktuell eiendom og arbeid med reguleringsplan

Etter dialog mellom grunneier og Gran kommune, har vi startet en prosess for å regulere et område ved Elken gård. Informasjon om denne prosessen er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Har du innspill til prosessen? Send e-post til geir.egilsson@asplanviak.no innen 1. september 2022.

Behov for nytt ledningsnett

I dag pumpes vannet fra Askimlandet vannbehandlingsanlegg og opp til høydebassenget på Solberg, hvor vannet fordeles videre ut i kommunen. Røranlegget er fra 1978 og har for liten kapasitet sett opp mot framtidig vannbehov. På grunn av røranleggets alder, kvalitet og kapasitet, vil det være behov for å rehabilitere dette i løpet av de nærmeste årene. Vi jobber for å gjøre dette samtidig med at vi skal bygge nytt vannbehandlings-anlegg, og ser på løsninger for hvor nytt røranlegg kan etableres. I denne forbindelse vil vi ta kontakt med de grunneierne som kan bli berørt, for å sikre god dialog.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet? Da kan du sende dine spørsmål til prosjektleder Torstein Gihle på e-post:

torstein.gihle@gran.kommune.no.