Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres av et forslag kommunen arbeider med, skal få si sin mening. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

 • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
 • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
 • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
 • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Høringer og kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Rv. 4 Lygna, plan-id e296 i Gran kommune

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§3-7 og 12-8 gjør Statens vegvesen, i samarbeid med Gran kommune, det kjent at det vil igangsettes planarbeid med detaljregulering for Rv. 4 Lygna.

Tiltaket og kort beskrivelse av hovedhensikten med planreguleringen.
Reguleringsplan for Rv.4 Lygna ble først vedtatt 18.6.2020. Det er nå nødvendig å redusere bl.a. inngrep i myr og de negative miljøkonsekvensene dette medfører, samt redusere kostnader. Det arbeides derfor nå med planlegging av en forenklet løsning etter ny dimensjoneringsklasse H1 etter ny vegnormal fra 2021, med vegbredde 9 m.

Hensikten med ny reguleringsplan er å legge til rette for utbygging av ny riksveg 4 etter denne standarden, i stedet for det som lå til grunn for gjeldende plan. Dette vil bety at man i større grad nå vil utbedre eksisterende veg og i mindre grad bygge ny veg i uberørt terreng/myr. Dette innebærer også at lokalveg / gang- og sykkelveg vil bli lagt inntil eksisterende veg på nord/nordvestsiden av denne.

Planområdet blir tilnærmet som i gjeldende plan, men med noe utvidelse / forskyvninger mot nord /nordvest for å få plass til lokalveg / GS-veg. Samtidig vil planen på motsatt side av rv. 4 ha samme avgrensning som i forrige plan, da de regulerte vegarealene her skal endres til LNF- områder. Strekningen som reguleres er like lang som i gjeldende plan, ca. 5,5 km lengde på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken. Planen vil også omfatte kryss/adkomstveger og annen tilhørende infrastruktur. Det er avtalt med Gran kommune at Statens vegvesen vil forestå utlegging til offentlig ettersyn og behandling av merknader iht pbl §3-7. 

Planen tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan, med forskyvninger i formål innen denne. Selv om planområdet utvides noe er det oppstartsmøte med Gran kommune 21.4.2022 vurdert at disse arealene er så små at konsekvensutredning ikke er påkrevet etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor ikke utarbeidet forslag til planprogram. Virkninger av planendringene vil likevel bli vurdert og beskrevet i planen.

Plandokumenter legges ut på Statens vegvesen sin prosjektnettside

Planprosess og medvirkning
Det presiseres at dette er et varsel om at reguleringsarbeid skal settes i gang.
Det bes derfor nå om innspill til momenter som bør hensyntas under utformingen av planforslaget.
Komplett planforslag til offentlig ettersyn vil bli utarbeidet senere, slik at det blir anledning til å uttale seg om detaljer i planforslaget da.

Frist for uttalelser til planoppstart
Kommentarer og innspill til planarbeidet kan innen 15.juni sendes via e-torg/altinn, og på e-post til firmapost@vegvesen.no eller i brev merket «Mimenr. 20/68120 - Rv.4 Lygna» til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Kopi av kommentarer/ innspill sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran.kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Spørsmål til planen kan også rettes til Cassandra Mood Hummel, cassandra.mood.hummel@vegvesen.no eller til Gran kommune postmottak@gran.kommune.no.
Statens vegvesen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Gran kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

Vedlegg

02 Oppstartsvarsel Detaljregulering Planident E296

02a Referat fra oppstartsmøte 21.04.2022

02b Planinitiativ Rv. 4 Lygna - endring


 

Høringer og kunngjøringer - utgått på dato​

Reguleringsplan for Lauvlia øst

Hva handler dette om?

Reguleringsplanen for Lauvlia øst ble behandlet i planutvalget 23. februar, i sak 7/22. Planutvalget vedtok å legge forslaget ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningslovens §12-10. Det betyr at du kan si din mening om forslaget.

Planområdet ligger i Moen, nord-øst for det eksisterende Lauvlia-feltet. Området er om lag 98 dekar stort. Her er det planlagt 48 eneboligtomter, i tillegg til et område som kan bygges ut med 9 tomannsboliger. På 24 av tomtene er det åpnet opp for å bygge sekundærleilighet.

Mer informasjon

Ønsker du enda mer informasjon om planen, kan du sende en e-post til sigrid.lerud@gran.kommune.no . Du kan etterspørre følgende dokumenter:

 • risiko og sårbarhetsanalyse
 • dokument med kopi av alle merknader ved varsel om oppstart
 • fagnotat støyutredning
 • fagnotat naturmangfold
 • fagnotat overvann
 • fagnotat plan for vann og avløp
 • teknisk plan veg

Si din mening!

Send inn dine innspill innen 27. april 2022 via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller vanlig post til

Gran kommune
Postboks 41
2714 JAREN

Oppstart av reguleringsplan for Nordre Ålsvegen 2, 4 og 6

Hva handler dette om?

Plankonsulent Kristin Jarmund Arkitekter vil på vegne av Kafi Eiendom AS og Certas Energy Norway AS starte arbeid med privat reguleringsplan for Nordre Ålsvegen 2, 4 og 6. Planområdet er lokalisert på Jaren, ved rundkjøringa på fv. 34 og inkluderer dagens bensinstasjon, veikro og hagesenter. I vår digitale kartløsning Planinnsyn kan du se kart over planområdet

Hensikten med planarbeidet er behov for ombygging av hagesenteret og ønske om utvikling av eiendommene til høyere utnyttelse og flere formål enn i dag. I tillegg er det behov for å se på helhetlige grep for utvikling og trafikkløsninger internt i planområdet.

Si din mening!

Du kan si din mening om dette området innen fristen 1. april 2022. Send ditt innspill skriftlig til plankonsulent Kristin Jarmund Arkitekter, Postboks 1693 Vika, 0120 OSLO eller på epost til firmapost@kj-a.no. Send kopi til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren eller i e-post til postmottak@gran.kommune.no.

(Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.)

Hva skjer videre?

Plankonsulent vil vurdere og eventuelt innarbeide uttalelsene/ bemerkningene og utarbeide forslag til komplett reguleringsplan. Dette planforslaget vil inneholde tenkt utnyttelse, illustrasjoner og infrastruktur. Forslag til reguleringsplan vil bli sendt kommunen for behandling i Planutvalget.

Planutvalget vil bestemme om reguleringsplanen skal bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Det vil da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken av Kommunestyret.

 

Kommuneplanens arealdel rulleres - oppstart og høring av planprogram

Hva handler dette om?
Planutvalget i Gran vedtok i møte 26.01.22, sak 5/22 å varsle oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og å sende planprogram for rulleringen på høring, i tråd med plan- og bygningslovens § 11-12. Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen og gir bestemmelser for hvordan de forskjellige områdene kan brukes. Planprogrammet gir oversikt over hva som skal utredes i rulleringen og hvordan utredningen skal gjøres. I planprogrammet har vi også tatt inn forslag til langsiktig arealstrategi, som er en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Dette har vi gjort for å vise sammenhengen mellom planene og med utredningene som Snøhetta gjorde i forbindelse med samfunnsdelen.

I forbindelse med høring av planprogrammet åpner vi for å spille inn nye utbyggingsområder. Den som ønsker å sende inn innspill må fylle ut et eget dokument, som gir kommunen de nødvendige opplysningene for å vurdere innspillet. Skjema for innspill finner du på kommunens hjemmeside under fanen «Rullering av kommuneplanens arealdel".

I denne rulleringen vil Gran kommune også gjøre en ny vurdering av utbyggingsområder som har ligget inne lenge, uten at utbyggingen er blitt igangsatt. Grunneiere som blir berørt av dette, vil bli varslet med eget brev.

Mer informasjon og dokumenter finner du her:

Si din mening!

Du kan si din mening om planprogrammet, gi innspill om nye områder eller om forhold kommunen bør ivareta, innen mandag 04.04.2022 til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Oppstart av reguleringsplan for Trulserud felt 4B

Hva handler dette om?

Mjøsplan AS vil på vegne av Trysilhus Areal AS starte arbeid med privat forslag til reguleringsplan for Trulserud, felt B4. Planområdet er lokalisert mellom Brandbu og Jaren, langs fylkesveg 2328/Amundrudvegen, og utgjør om lag 21 dekar. I vår digitale kartløsning Planinnsyn kan du se kart over planområdet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av boliger innenfor planområdet. Gjeldende reguleringsplan passer ikke med ønsket boligtype og utforming, og må derfor endres.

Si din mening!

Du kan si din mening om denne utvidelsen innen fristen 20. mars 2022. Send ditt innspill skriftlig til plankonsulent MjøsPlan AS v/Ida Marie Weigård, postboks 6, 2390 Moelv eller på e-post til ida@mjosplan.no. Send kopi til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren eller i e-post til postmottak@gran.kommune.no .

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

Hva skjer videre?

Etter vi har vurder og eventuelt innarbeidet uttalelsene eller bemerkningene, vil forslag til komplett reguleringsplan bli utarbeidet. Dette planforslaget vil inneholde tenkt utnyttelse, illustrasjoner og infrastruktur. Forslag til reguleringsplan vil bli sendt kommunen for behandling i Planutvalget.

Planutvalget vil bestemme om reguleringsplanen skal bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Det vil da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken av Kommunestyret.

Kom med innspill til ny temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Hva handler dette om?

Vi i Gran kommune skal lage en temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2022–2033. Derfor ønsker vi å få innspill fra deg om ønsker og behov i kommunen vår.

Mer informasjon

Du kan lese mer om arbeidet med temaplanen her.

Si din mening!

I første omgang ønsker vi å få innspill innen 4. mars.

Du kan sende oss innspill om alt som berører temaene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Er det tilbud du savner i kommunen vår? Hva mener du kommunen bør satse på for å løfte folkehelsen? Hva skal til for at du får lyst til å bruke fritiden på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv?

Send oss dine innspill til postmottak@gran.kommune.no .

Har du spørsmål? Ta kontakt med kulturkontoret på telefon 90 88 72 74.

Oppstart av utvidet reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D

Hva handler dette om?

Vi har tidligere varslet om oppstart av reguleringsplan for felt D, den 3. april i 2020 (sammen med felt C). Under planarbeidet med felt D har det vist seg behov for å utvide planområdet. I utvidelsesområdet ønsker forslagsstiller Lygnalia grunneierlag og plankonsulent Areal+ å se på følgende:

 • regulering av eksisterende skiløyper
 • regulering av eksisterende miljøstasjon
 • regulering av eksisterende avkjøring til felt B (Badstuåsen), med tilhørende vendehammer
 • omregulering av Serviceanlegget til å inkludere muligheten for servering

I vår digitale kartløsning Planinnsyn kan de se kart over planområdet.

Si din mening

Du kan si din mening om denne utvidelsen innen fristen 4. mars 2022. Send ditt innspill skriftlig til plankonsulent Areal+ AS v/Andreas Lindheim via e-post til andreas.lindheim@arealpluss.no eller per post til adresse 
Storgata 64 A
2609 Lillehammer

Send kopi sendes til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren eller postmottak@gran.kommune.no
Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget

Hva skjer videre?

Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett reguleringsplan. Dette planforslaget vil inneholde tenkt utnyttelse, illustrasjoner og infrastruktur. Forslag til reguleringsplan vil bli sendt til kommunen for behandling i Planutvalget.

Planutvalget vil bestemme om reguleringsplanen skal bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Det vil da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken av Kommunestyret.

Forslag om privatisering av veger er ute på høring

Hva handler dette om?
80 kommunale veger eller vegstrekninger kan bli privatisert. Det betyr at dere som bor i disse vegene selv må sørge for å drifte disse vegene. Disse vegene skal ha inntil 15 brukere (boenheter). 

Du kan finne en oversikt over hvilke veger som er foreslått privatisert her. Du kan også gå inn i vår kartløsning på nett og få oversikt over vegene der. Klikk deg inn på lenken til vår kartløsning mLogg her og følg denne bruksanvisningen for å logge deg inn og bruke tjenesten.

Mer informasjon
Bakgrunnen for forslaget er at Gran kommune trenger å kutte utgifter. Ved å nedklassifisere (privatisere) kommunale veger, vil kommunen spare om lag 1,6 millioner kroner hvert år. 

Du kan lese alle sakspapirer til saken på våre nettsider her - se sak 136/21 Nedklassifisering av kommunale veger.

Du kan sende oss merknader
Gran kommunestyre har vedtatt å legge forslaget ut på høring, slik at kommunen kan få innspill om eventuelle feil før saken sluttbehandles. Det betyr at du gjerne kan si fra til oss om du finner feil i forslaget. For eksempel hvis du oppdager at vi har telt feil antall boenheter i en av de aktuelle vegene.

Send inn eventuelle merknader til postmottak@gran.kommune.no innen fristen 21. februar 2022, eller som post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN. Skriv i emnefeltet til e-posten eller som overskrift i brevet "Om nedklassifisering av kommunale veger og [navn på den aktuelle vegen]".

I denne høringen er det ikke anledning til å fremme andre forslag. Vi er kun ute etter å kvalitetssikre det forslaget som nå er fremmet.

 

 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt

Hva handler dette om?
Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 20. mai 2021. Kommuneplanens arealdel gir rammene for hvordan ulike geografiske områder i kommunen skal brukes. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging. Slik skal det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Mer informasjon
Du kan lese bestemmelsene og retningslinjene for kommuneplanens arealdel her. Videre vil du finne flere dokumenter og se kart i Planinnsyn.

Du kan ikke klage på kommunestyrets vedtak om kommuneplanen. Vi i Gran kommune gjør vedtaket kjent i tråd med plan- og bygningslovens § 11-15.

Reguleringsplan for Bildenmoen er vedtatt

Informasjon om denne reguleringsplanen

Planområdet ligger øverst i Julibakka, grensende inntil eksisterende boliger på Tomtebråtan. Planområdet er ca. 23 daa.

Innenfor planområdet er det planlagt 16 tomter. Innenfor hver tomt åpnes det opp for to boenheter innenfor en bygningskropp, enten som en enebolig, med eventuell sekundærleilighet, eller en tomannsbolig.

Mer informasjon

Du kan se reguleringsplanens plandokumenter til kommunestyrets behandling 16.12.2021 til sak 147/21: https://www.gran.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-16-12-2021.465896.MD1I613543o4350.pts.html og i planinnsyn.

Du kan klage på vedtaket

Vedtaket kan påklages dersom du er part i saken eller har rettslig klageinteresse, i tråd med forvaltningslovens kap. VI og plan- og bygningslovens § 1-9.

Du kan sende en eventuell klage til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN eller til postmottak@gran.kommune.no innen tre uker fra kunngjøring.

 

 

Ny reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C er vedtatt

Hva handler dette om?
Planområdet ligger på Lygna, sør for allerede utbygd felt Lygnalia A. Planområdet er om lag 146 dekar. Innenfor planområdet er det planlagt 53 hyttetomter. Gran kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Lygna hytteområde felt C i sitt møte 18. november 2021, i sak 118/21. Dette ble gjort i tråd med plan- og bygningslovens § 12-12.

Mer informasjon
Du kan se alle saksdokumentene på kommunens hjemmeside under Møteplan – politiske møter.

https://www.gran.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-18-11-2021.465896.MD1I613541o58e6.pts.html

Du kan klage på vedtaket
Vedtaket kan påklages dersom du er part i saken eller har rettslig klageinteresse, i tråd med forvaltningslovens kap. VI og plan- og bygningslovens § 1-9.

Du kan sende en eventuell klage til Gran kommune, planavdelingen, Postboks 41 2714 JAREN eller til postmottak@gran.kommune.no innen tre uker fra kunngjøring.

Forslag til gebyrer når du søker om å få handle og oppbevare fyrverkeri

Hva handler dette om?
Gran kommunestyre har vedtatt forslag til en ny lokal forskrift. Denne forskriften beskriver hva det skal koste for saksbehandling og oppfølging av søknader om tillatelse til handel med, og oppbevaring av fyrverkeri (pyrotekniske varer). Forskriften gjelder altså aktører som ønsker å drive handel og oppbevare søknadspliktig mengde med fyrverkeri (pyrotekniske varer).

Mer informasjon
Du kan lese hele forslaget her.

I tillegg kan du se forslaget om gebyrsatsene her:

 • Behandling av komplett søknad fra handel- og oppbevaringssteder som er første gangs søkere, inkludert tilsyn/befaring i forbindelse med søknad og et tilsyn i salgsperioden: 2600 kr (prisen er ikke inkludert merverdiavgift).
 • Behandling av komplett søknad fra handel- og oppbevaringsstedet, som fornyer tillatelse fra foregående år, inkludert et tilsyn i salgsperioden: 1900 kr (prisen er ikke inkludert merverdiavgift).
 • Ufullstendig søknad der kommunen må sende mangelbrev, fastsettes et tilleggsgebyr for å dekke ekstrakostnader: 1000 kr (prisen er ikke inkludert merverdiavgift).
 • Ekstra befaring/tilsyn eller oppfølging med handelssted som ikke samsvarer med søknad eller gitt tillatelse. Inkludert reisetid: Innenfor ordinær arbeidstid er timesats per person 650 kr (prisen er ikke inkludert merverdiavgift). Utenfor ordinær arbeidstid er timesats per person kr 974 (prisen er ikke inkludert merverdiavgift).

Har du innspill?
Du kan komme med dine innspill om forslaget innen høringsfristen 2. februar 2022.

Innspillene sender du til oss skriftlig, enten som e-post til postmottak@gran.kommune.no eller via vanlig post til
Gran kommune
Postboks 41
2714 JAREN

 

Oppstart av reguleringsplan for Nedre Kongsli

BBA Tomteutvikling AS starter opp planlegging av området Nedre Kongsli. Område ligger på Jaren, like nord for tidligere Alm Pensjonat. Hensikten med planarbeidet er å regulere for eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. Atkomst er planlagt via vegen Kongsli og en ny privat veg fra Movegen.

Du kan se alle dokumentene i saken ved å gå inn i kommunens planinnsyn: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E274