Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres av et forslag kommunen arbeider med, skal få si sin mening. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

 • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
 • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
 • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
 • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

 

   Høringer og kunngjøringer

Budsjett og økonomiplan 2023–2026

Hva handler dette om?

Budsjett og økonomiplan er dokumentet som bestemmer hvordan kommunen skal fordele pengene mellom ulike oppgaver og tjenester kommunen har. Vi i Gran kommune ønsker at du som innbygger skal få lov til å si din mening om saken. 

Forslag til budsjett og økonomiplan 2023–2026 er nå ute på høring. Det betyr at du kan komme med dine innspill til forslaget i perioden 15.–29. november.

Du kan lese formannskapets flertallsforslag til budsjett og økonomiplan her (framsikt.net).

Du kan lese kortversjonen av Arbeiderpartiets og Senterpartiets flertallsforslag her (framsikt.net)

Her kan du lese Gran bygdelistes forslag til budsjett og økonomiplan, som ikke fikk flertall da formannskapet behandlet saken 10. november. (framsikt.net)

Mer informasjon

Det er først administrasjonen i kommunen som jobber med et forslag til budsjett og økonomiplan, før det legges fram til politisk behandling. Rådmannen presenterte sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2023–2026 for Gran formannskap torsdag 27. oktober. 

Du kan se opptak i Kommune-TV fra møtet hvor rådmannen presenterte dette forslaget.

Politikerne har jobbet fram sine egne forslag og innspill, som ble presentert og behandlet i formannskapsmøtet 10. november. Det er forslaget som fikk flertall i dette møtet som nå er lagt ut til høring. Etter høringsrunden skal formannskapet behandle saken på nytt, før de sender sin innstilling til kommunestyret, for endelig vedtak.

Si din mening!

Du kan sende inn dine innspill fra og med tirsdag 15. november klokka 08.00. Innspillene må være mottatt av ordføreren seinest tirsdag 29. november klokka 08.00.

Innspillene kan du sende til ordfører Randi Eek Thorsen, i e-post til randi.thorsen@gran.kommune.no eller brev til "Gran kommune ved ordfører, Postboks 41, 2714 JAREN".

 

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt B

Hva handler dette om?

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt B ble behandlet i planutvalget den 02.11.2022, sak 56/22, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12–10.

Planområdet ligger på Lygna, øst for Rv. 4 og sør for Lygnasæter. Planområdet er ca. 359 daa. Innenfor planområdet er det planlagt 65 hyttetomter og servering i servicebygget.

 Frist for høringsforslag

Høringsuttalelser til planforslaget må være sendt Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren, eller til postmottak@gran.kommune.no innen 5. januar 2023.  

Vedlegg

Vedlegg under Planutvalgets møte 02.11.2022

 

Offentlig ettersyn og høring reguleringsplan for Lygna hytteområde felt 5

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt 5 ble behandlet i planutvalget den 05.10.2022, sak 40/22, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12–10.

Planområdet ligger på Lygna, øst for allerede utbygd felt D. Planområdet er ca. 307 daa. Innenfor planområdet er det planlagt 80 hyttetomter.

Høringsuttalelser til planforslaget må være sendt Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren, eller til postmottak@gran.kommune.no innen 5. desember 2022.

Aktuelle dokumenter og lenker

Plankart Lygna Hytteområde felt 5 13.09.2022

Reguleringsbestemmelser Lygna hytteområde felt 5 rev. 13.09.2022

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt 5 - Behandling før offentlig ettersyn

Planbeskrivelse Lygna hytteområde felt 5 13.09.22

Vedlegg under Planutvalgets møte fra 05.10.2022

Lenke til forslag til reguleringsplan i kommunekart

Varsel om oppstart av regulering for Hovsgutua 6-14

Hva handler dette om?
Felix Arkitekter AS varsler på av forslagsstiller Granbygg Eiendom AS om igangsetting av med arbeid med regulering for Hovsgutua 6-14. Det varsles også om forhandlinger om utbyggingsavtale. Planområdet på 18 daa ligger i Gran sentrum og er avgrenset av framtidig miljøgate i vest, av Hovsgutua i sør, av parkeringsplassen ved Lidskjalv i nord og av Gran Terrasse i øst. Her kan du se planavgrensningen i kommunens kartløsning 

Mer informasjon
Det er eiendommene i Hovsgutua 6, 8, 10, 12 og 14 som planlegges for ny bebyggelse. Friområdet skal videreføres og det skal sikres grønne gangforbindelser gjennom planområdet. Deler av de omkringliggende eiendommene er tatt med for å justere formål etter gjeldende kartforskrift og nye eiendomsgrenser.

Det planlegges sentrumsbebyggelse med boliger, forretninger, kontor, servering, privat eller offentlig tjenesteyting og friområde, i tråd med kommunedelplan for Gran sentrum.

Du finner mer informasjon i disse dokumentene

Si din mening innen 25. november
Synspunkter og innspill til planarbeidet sendes innen 25. november 2022 til plankonsulent Felix Arkitekter AS v/ Eva Sjue, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo eller firmapost@felixark.no. Send kopi sendes til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren eller postmottak@gran.kommune.no

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Felix Arkitekter AS ved Eva Sjue på 23 35 79 70 eller på e-post til firmapost@felixark.no.

 

   Høringer og kunngjøringer - utgått på dato​

Offentlig ettersyn og høring av forslag til endring av reguleringsplan for rv.4 Holmen bru

Statens vegvesen legger i samarbeid med Gran kommune og totalentreprenør Hæhre Isachsen ut forslag til endring av reguleringsplan for rv.4 Holmen bru på høring og offentlig ettersyn i hht. § 12-10, samt § 3-7 i plan og bygningsloven (pbl). Vedlagt kart viser avgrensning av planområdet og ytterste omfang av tiltak som vurderes.

Bakgrunn

Bakgrunnen for den nye planendringen er at dagens rv. 4 må senkes mer enn det som fremkom i forrige planendring av 2020. Tilstøtende adkomstveg vil dermed få for bratt stigning i kryss med dagens rv. 4, og dette medfører en lite trafikksikker løsning.

Formål

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å omlegge eksisterende rv.4/fremtidig fv.2300 for å sikre en trafikksikker og gjennomførbar løsning. Tiltak og arealbruk i reguleringsendringen som foreslås er veldig likt tiltak og arealbruk i opprinnelig vedtatt av plan av 2015.

Høringsperiode
Høringen vil foregå i perioden 30.09-28.10.2022 og vil ta høyde for innspill hos private og regionale myndigheter, samt gi mulighet for besvarelse på oppklarende spørsmål fra berørte parter. Endringen planlegges gjennomført som en del av vegprosjektet rv.4 Roa-Gran grense som nå er under bygging.

Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden tilgjengelig på Statens vegvesens nettside: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/hoeringer-vegprosjekter/. 

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven er unntatt plikt om byggesøknad. Foreliggende planforslag anses å være detaljert belyst i denne saksframstillingen. Søknadsbehandling i forkant av igangsettelse vil følgelig ikke være påkrevet.
Dokumenter fra tidligere planfaser ligger på prosjektets nettside: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/roa-grangr/

Kommentarer og innspill

Kommentarer og innspill til planarbeidet kan sendes via e-torg/Altinn, og på e-post til firmapost@vegvesen.no eller i brev merket «Mimenr 18/213506_Planendring rv.4 ved Holmen bru» til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Kopi av kommentarer/ innspill sendes til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Frist for kommentarer og innspill er 28. oktober 2022.

 

Skrivemåte for Valtjern og flere stedsnavn er på høring

Hva handler dette om?
Statens kartverk (Kartverket) skal vedta skrivemåte for følgende stedsnavn i Gran kommune, med varianter av skrivemåter:

 • Valtjern/Vardtjernet/Vardtjern (tjern)
 • Valtjernsholmen (holme)
 • Valtjernshøgda (høyde)
 • Valtjernodden (nes)
 • Valstjernlia (li)
 • Valstjernfløta (tømmervelte)
 • Valstjernbekken (bekk)

Utklipp av kart som viser Valtjern, Valtjernshøgda og noe av området rundt.

Mer informasjon

Det er Kartverket som vedtar skrivemåten for blant annet naturnavn, nedarvete gards- og bruksnavn og seternavn. Før de gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere av aktuelle eiendommer har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. 

Skrivemåten skal fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Hvis du vil sende inn din mening om saken, ber vi deg om å opplyse om hva som er den lokale dialektuttalen. Hvis navnet blir uttalt på ulike måter, vil vi gjerne få vite om de ulike uttaleformene.

Ønsker du å se flere opplysninger i saken, kan du se innsynsløsningen for SSR (norgeskart.no/ssr). Skrivemåten "Vardtjern" er hentet fra Gustav Indrebø: Norske innsjønamn ll. Buskerud fylke. Ønsker du å se flere opplysninger om bruksnavnene i matrikkelen, les mer på kartverkets nettside og søk på Gran kommune (seeiendom.kartverket.no).

Si din mening!
Nå er forslagene om skrivemåte til høring. Det betyr at du kan si din mening om saken innen fristen 30. september 2022.

Du kan sende inn dine innspill til oss via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller via post til Gran kommune, Postboks 31, 2714 Jaren.

Kommuneplanens samfunnsdel, høringsforslag

Hva handler dette om?

Gran kommunestyre behandlet forslag til kommuneplanens samfunnsdel i møte 22. juni 2022, i sak 55/22. Forslaget til planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningslovens kapittel 11. Det betyr at du kan si din mening om forslaget, fram til fristen 15. september 2022. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal fortelle hvordan Gran kommune kan bli et best mulig samfunn. Den er en bred, langsiktig plan som konkretiserer politiske mål og visjoner for Gran kommune, både som samfunn, som myndighet og som tjenesteyter. Planen peker på behov og  utfordringer på ulike samfunnsområder, og forteller hvordan behovene kan dekkes.

Mer informasjon

Si din mening!

Du kan sende inn dine innspill til forslaget innen høringsfristen 1. september via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller via post til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN.

Har du spørsmål om saken eller planforslaget, kan du stille disse til spesialrådgiver Øyvind Sørlie.

Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 er vedtatt

Hva handler dette om?

Det er foreslått ny reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5, som innebærer å bygge to boligblokker med til sammen cirka 30 boenheter.

Gran kommunestyre har behandlet og vedtatt forslaget i møte 22. juni 2022, i tråd med plan- og bygningslovens § 12-12. 

Mer informasjon

Planområdet ligger øst for Gran sentrum ved Øvre Hovsgutua. Her finner du plandokumenter til kommunestyrets behandling (sak 63/22).

Du kan klage på vedtaket

Vedtaket kan påklages dersom du er part i saken eller har rettslig klageinteresse, i tråd med forvaltningslovens kap. VI og plan- og bygningslovens § 1-9.

 Du kan sende en eventuell klage til Gran kommune, Postboks 41, 2714 JAREN eller til postmottak@gran.kommune.no innen tre uker fra kunngjøring.

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - høring

Hva handler dette om?

Gran kommune skal vedta ny temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2022-2033. Temaplanen skal være et politisk og administrativt styringsdokument for fagområdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i planperioden. Planen skal blant annet sørge for at utbygging av anlegg og områder forankres i klare behovsvurderinger ut fra samfunnsmessige og idrettspolitiske målsettinger.

Det er viktig at anleggsutvikling er en del av planen, slik at anlegg som ønsker å søke om spillemidler, innfrir dette kriteriet fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Prioritert handlingsplan med tiltak rulleres årlig i forbindelse med politisk behandling av spillemiddelsøknader. Der gis det anledning til å flytte på rekkefølgen av tiltak og prioriteringer. Temaplanen har et langsiktig perspektiv, men må samtidig være åpen for justeringer ved nye politiske føringer, trender eller utfordringer. Prioriterte tiltak som forutsetter kommunal finansiering må følges opp i budsjett- og økonomiplan.

Samarbeid og dialog mellom kommunen, frivilligheten, organisasjons- og næringsliv, grunneiere, private aktører og innbyggerne gir muligheter for å skape et aktivt liv, gode møteplasser, fellesskap og mestringsopplevelser for alle. Planen skal støtte oppunder kommuneplanens samfunns- og arealdel, og sikre fremtidige arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Mer informasjon

Du finner høringsutkast med vedlegg her:

 Si din mening om planen:

Du kan sende innspill til planen på epost til postmottak@gran.kommune.no. Fristen for innspill er 12. august 2022.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt vannbehandlingsanlegg

Hva handler dette om?

Gran kommune skal etablere nytt vannbehandlingsanlegg. Vi starter nå med å detaljregulere planen for dette, og varsler oppstart - i henhold til plan- og bygningsloven §12-8.  Plan-ID for arbeidet er: E295. Asplan Viak er engasjert som plankonsulent på vegne av kommunen.

Formålet med reguleringsarbeidet er å regulere tomt for å etablere nytt vannbehandlingsanlegg for Gran kommune. Dette er nødvendig for å tilfredsstille nye krav fra Mattilsynet om sikker drikkevannsforsyning. 

Mer informasjon

Området hvor vi planlegger nytt anlegg ligger ved Elken gård, om lag tre kilometer vest for Brandbu sentrum. Eiendommen er i dag reguler til landbruksareal og vegareal. Det står et mindre bygg innenfor avgrensingen. Området er om lag ti dekar stort og omfatter deler av gårds- og bruksnummer 113/1 og 113/2, i tillegg til vegareal. Området er ikke tidligere regulert.

Gran kommune la saken fram i regionalt planforum 15. mars 2022.

I tillegg til areal for et bygg, skal atkomst, nødvendig snuareal og parkering etableres innenfor området. Vi vil også vurdere å sette av areal til vegetasjonsskjerming og tilpasning til omgivelsene. Vi har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, etter plan- og bygningsloven §4.2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning.

Virkninger av planforslaget vil bli vurdert og omtalt i planbeskrivelsen.

Se også nyhetsartikkel om anlegget for vannbehandling.

Si din mening!

Du kan sende dine innspill og spørsmål til planarbeidet til Asplan Viak AS ved Geir Egilsson på e-post: geir.egilsson@asplanviak.no . Fristen for å sende inn merknader/innspill til oppstartsvarselet er 1. september 2022.

Ny høringsfrist og varsel om å utvide planområdet riksveg 4 Lygna

Hva handler dette om?

Vi varslet 13. mai oppstart av arbeid med å detaljregulere planområdet for riksveg 4 ved Lygna. Nå har det oppstått behov for å utvide størrelsen på planområdet, ved fire steder:

 1. ved Syljusætra for å vurdere alternative atkomstveger
 2. krysset mellom Skrukklivegen og rv 4 for å sikre at det ikke blir liggende små biter av gammel plan igjen
 3. ved Stenersen massetak for å vurdere ny atkomst
 4. mellom riksveg 4 og hyttefeltet for å sikre at det ikke blir liggende små biter av gammel plan igjen

Mer informasjon

Du kan finne varslingsbrev for utvidelsen og kartutsnitt her:

Si din mening!

Fristen for å si din mening om arbeidet, er utsatt til 5. juli 2022. Send dine kommentarer eller innspill via e-torg/altinn, på e-post til firmapost@vegvesen.no eller i brev merket «Mimenr. 20/68120 - Rv.4 Lygna» til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Send kopi til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran.kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Har du spørsmål?

Send e-post til Cassandra Mood Hummel, cassandra.mood.hummel@vegvesen.no eller til Gran kommune postmottak@gran.kommune.no.
Statens vegvesen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Gran kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

Varsel om oppstart av detaljregulering for riksveg 4 Lygna

Hva handler dette om?

Statens vegvesen setter i gang planarbeid med detaljregulering av riksveg 4 Lygna. Dette gjøres kjent, i samarbeid med Gran kommune, i tråd med plan- og bygningslovens §§3-7 og 12-8.

Reguleringsplan for riksveg 4 Lygna ble først vedtatt 18. juni 2020. Det er nå nødvendig å redusere blant annet inngrep i myr og de negative miljøkonsekvensene dette medfører, og redusere kostnader. Det arbeides derfor nå med å planlegge en forenklet løsning etter ny dimensjoneringsklasse H1 etter ny vegnormal fra 2021, med vegbredde ni meter.

Mer informasjon
Hensikten med ny reguleringsplan er å legge til rette for utbygging av ny riksveg 4 etter denne standarden, i stedet for det som lå til grunn for gjeldende plan. Dette vil bety at man i større grad nå vil utbedre eksisterende veg og i mindre grad bygge ny veg i uberørt terreng/myr. Dette innebærer også at lokalveg / gang- og sykkelveg vil bli lagt inntil eksisterende veg på nord/nordvestsiden av denne.

Planområdet blir tilnærmet som i gjeldende plan, men med noe utvidelse/forskyvninger mot nord/nordvest for å få plass til lokalveg / gang- og sykkelveg. Samtidig vil planen på motsatt side av riksveg 4 ha samme avgrensning som i forrige plan, da de regulerte vegarealene her skal endres til LNF-områder. Strekningen som reguleres er like lang som i gjeldende plan, om lag 5,5 km lengde på strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken. Planen vil også omfatte kryss/adkomstveger og annen tilhørende infrastruktur. 

Planen tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan, med noen endringer. Selv om planområdet utvides, er det vurdert at disse arealene er så små at konsekvensutredning ikke er påkrevet. Vi har derfor ikke utarbeidet forslag til planprogram. Virkninger av planendringene vil likevel bli vurdert og beskrevet i planen.

Plandokumenter legges ut på Statens vegvesens prosjektnettside.

Si din mening innen 15. juni!
Dette er et varsel om at reguleringsarbeid skal settes i gang. Vi ber derfor nå om innspill til momenter vi bør ta hensyn til i planforslaget.
Komplett planforslag til offentlig ettersyn vil bli utarbeidet senere, slik at du får mulighet til å uttale deg om detaljer i planforslaget da.

Send inn dine kommentarer og innspill innen 15.juni sendes via e-torg/altinn, på e-post til firmapost@vegvesen.no eller i brev merket «Mimenr. 20/68120 - Rv.4 Lygna» til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. 

Send kopi til postmottak@gran.kommune.no eller til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Har du spørsmål?
Send disse til Cassandra Mood Hummel på e-post til cassandra.mood.hummel@vegvesen.no eller til Gran kommune postmottak@gran.kommune.no.

Statens vegvesen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Gran kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

Vedlegg

Reguleringsplan for Lauvlia øst

Hva handler dette om?

Reguleringsplanen for Lauvlia øst ble behandlet i planutvalget 23. februar, i sak 7/22. Planutvalget vedtok å legge forslaget ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningslovens §12-10. Det betyr at du kan si din mening om forslaget.

Planområdet ligger i Moen, nord-øst for det eksisterende Lauvlia-feltet. Området er om lag 98 dekar stort. Her er det planlagt 48 eneboligtomter, i tillegg til et område som kan bygges ut med 9 tomannsboliger. På 24 av tomtene er det åpnet opp for å bygge sekundærleilighet.

Mer informasjon

Ønsker du enda mer informasjon om planen, kan du sende en e-post til sigrid.lerud@gran.kommune.no . Du kan etterspørre følgende dokumenter:

 • risiko og sårbarhetsanalyse
 • dokument med kopi av alle merknader ved varsel om oppstart
 • fagnotat støyutredning
 • fagnotat naturmangfold
 • fagnotat overvann
 • fagnotat plan for vann og avløp
 • teknisk plan veg

Si din mening!

Send inn dine innspill innen 27. april 2022 via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller vanlig post til

Gran kommune
Postboks 41
2714 JAREN

Kommuneplanens arealdel rulleres - oppstart og høring av planprogram

Hva handler dette om?
Planutvalget i Gran vedtok i møte 26. januar 2022, sak 5/22 å varsle oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og å sende planprogram for rulleringen på høring, i tråd med plan- og bygningslovens § 11-12. Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen og gir bestemmelser for hvordan de forskjellige områdene kan brukes. Planprogrammet gir oversikt over hva som skal utredes i rulleringen og hvordan utredningen skal gjøres. I planprogrammet har vi også tatt inn forslag til langsiktig arealstrategi, som er en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Dette har vi gjort for å vise sammenhengen mellom planene og med utredningene som Snøhetta gjorde i forbindelse med samfunnsdelen.

I forbindelse med høring av planprogrammet åpner vi for å spille inn nye utbyggingsområder. Den som ønsker å sende inn innspill må fylle ut et eget dokument, som gir kommunen de nødvendige opplysningene for å vurdere innspillet. Skjema for innspill finner du på kommunens hjemmeside under fanen «Rullering av kommuneplanens arealdel".

I denne rulleringen vil Gran kommune også gjøre en ny vurdering av utbyggingsområder som har ligget inne lenge, uten at utbyggingen er blitt igangsatt. Grunneiere som blir berørt av dette, vil bli varslet med eget brev.

Mer informasjon og dokumenter finner du her:

Si din mening!

Du kan si din mening om planprogrammet, gi innspill om nye områder eller om forhold kommunen bør ivareta, innen mandag 4. april 2022 til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

Oppstart av utvidet reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D

Hva handler dette om?

Vi har tidligere varslet om oppstart av reguleringsplan for felt D, den 3. april i 2020 (sammen med felt C). Under planarbeidet med felt D har det vist seg behov for å utvide planområdet. I utvidelsesområdet ønsker forslagsstiller Lygnalia grunneierlag og plankonsulent Areal+ å se på følgende:

 • regulering av eksisterende skiløyper
 • regulering av eksisterende miljøstasjon
 • regulering av eksisterende avkjøring til felt B (Badstuåsen), med tilhørende vendehammer
 • omregulering av Serviceanlegget til å inkludere muligheten for servering

I vår digitale kartløsning Planinnsyn kan de se kart over planområdet.

Si din mening

Du kan si din mening om denne utvidelsen innen fristen 4. mars 2022. Send ditt innspill skriftlig til plankonsulent Areal+ AS v/Andreas Lindheim via e-post til andreas.lindheim@arealpluss.no eller per post til adresse 
Storgata 64 A
2609 Lillehammer

Send kopi sendes til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren eller postmottak@gran.kommune.no
Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget

Hva skjer videre?

Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett reguleringsplan. Dette planforslaget vil inneholde tenkt utnyttelse, illustrasjoner og infrastruktur. Forslag til reguleringsplan vil bli sendt til kommunen for behandling i Planutvalget.

Planutvalget vil bestemme om reguleringsplanen skal bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Det vil da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken av Kommunestyret.