Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. mai 2021 kl. 09:54

Informasjon om koronavirus

Les mer

Høring - si din mening!

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her. Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Om høring og offentlig ettersyn

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Høringer og kunngjøringer

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C - høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Lygna felt C ble behandlet i kommunestyret den 23.03.2021, sak 25/21, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12–10. Planområdet ligger på Lygna, sør for allerede utbygd felt Lygnalia A og B. Planområdet er ca. 146 daa. Innenfor planområdet er det planlagt 53 hyttetomter.

Plandokumenter

Du kan se plandokumentene på Gran kommunes hjemmeside ved å gå inn på følgende lenke:

https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E285

Høringsfrist

Høringsuttalelser til planforslaget må være sendt Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren, til postmottak@gran.kommune.no eller via planinnsyn innen 26. mai 2021.

Forslag til kommunedelplan for kultur i Gran kommune 2021–2033

Hva handler dette om?
Vi i Gran kommune har laget et forslag til ny kommunedelplan for kultur i perioden 2021–2033. Planen er et overordnet styringsdokument, som blant annet sier noe om hvordan vi skal arbeide med kultur i perioden og hva vi skal satse på.

Planforslaget er utarbeidet på grunnlag av Planprogram for kommunedelplan for kultur som ble vedtatt av kommunestyret i februar 2019 (K-sak 19/00187). Kommunestyret vedtok i sitt møte 23. mars 2021 å legge forslaget til ny kommunedelplan ute på høring. Planen skal til ny politisk behandling i juni.

Mer informasjon

Du kan lese forslag til kommunedelplan kultur her.

Har du innspill?

Vi ønsker at planen skal bli så god som mulig. Derfor ønsker vi innspill fra deg i dette arbeidet. Les derfor gjennom forslaget og gi oss innspill på e-post innen 18. mai 2021. Merk ditt innspill med "Høring, kulturplan". 

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg

Hva handler dette om?
Vi i Gran kommune er nå i oppstarten av arbeidet med kommunedelplan for helse omsorg. Program for arbeidet er nå foreslått og vi ønsker dine innspill om dette.

En kommunedelplan er en overordnet plan som beskriver et bestemt tema. Fra før av har vi ikke en egen kommunedelplan for helse og omsorg. Kommunedelplanen vil være styrende for helse- og omsorgstjenestene kommunen gir, og vil blant annet si noe om mål og retning for arbeidet med tjenestene, og framtidige utfordringer.

Forslaget til planprogram sier noe om hvordan vi i kommunen skal jobbe med å utarbeide kommunedelplanen. 

Mer informasjon

Du kan lese forslag til planprogram for kommunedelplan helse og omsorg her.

Har du innspill?

Vi ønsker at planen skal bli så god som mulig. Derfor ønsker vi innspill fra deg i dette arbeidet. Les derfor gjennom forslaget og gi oss innspill på e-post innen 7. mai 2021. 

Forslag til plan for biologisk mangfold 2021-2023 - høring

Kommunestyret i Gran vedtok den 19.09.2018 at det skulle utarbeides en plan for det biologiske mangfoldet i kommunen.

Vedtaket var slik formulert:
Formålet med planen er å sikre en god og helhetlig forvaltning av naturmangfoldet i Gran kommune. Planen skal inneholde en oversikt over:

  • Oversikt over hvilke naturverdier vi har i Gran, inkl. hvilket kunnskapsgrunnlag vi har
  • Hvordan forvalte disse verdiene
  • Kommunens myndighet og handlingsrom
  • Kommunens forvaltningspraksis per i dag og hvordan denne evt. kan forbedres
  • Forslag til tiltak/prosjekter
  • Det nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe

Forslag til planen for biologisk mangfold ble behandlet i planutvalget den 03.02.2021 og vedtatt sendt ut på høring.
Vedlagt følger saksframlegg fra planutvalget, saksprotokoll og oversiktskart over naturvernområder i Gran.

 

Eventuelle synspunkter og merknader sendes til postmottak@gran.kommune.no eller pr. post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren innen 12. mai 2021.

 

Oppstart av reguleringsplan for Nedre Kongsli

BBA Tomteutvikling AS starter opp planlegging av området Nedre Kongsli. Område ligger på Jaren, like nord for tidligere Alm Pensjonat. Hensikten med planarbeidet er å regulere for eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. Atkomst er planlagt via vegen Kongsli og en ny privat veg fra Movegen.

Du kan se alle dokumentene i saken ved å gå inn i kommunens planinnsyn: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E274

Si din mening!

Har du synspunkter som du ønsker at BBA Tomteutvikling AS skal ta hensyn til, kan du sende de til Feste Kapp AS v/ Ingunn Lønstad på epost: il@feste.no; ev. pr post: Postboks 113, 2858 Kapp, med kopi til postmottak@gran.kommune.no, ev. pr post:  Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren, innen 29.april 2021.

 

Reguleringsplan for Bildenmoen

Reguleringsplan for Bildenmoen ble behandlet i Planutvalget 10.03.2021, sak 12/21, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12–10.
Planområdet ligger øverst i Julibakka, grensende inntil eksisterende boliger på Tomtebråtan.
Planområdet er ca. 23 daa. Innenfor planområdet er det planlagt 16 tomter.
Innen hver tomt åpnes det opp for to boenheter innenfor en bygningskropp, enten som enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig.

Du kan se alle plandokumentene i  planinnsyn https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E283 Dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter».

Høringsuttalelser til planforslaget må være sendt Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren, til postmottak@gran.kommune.no eller via planinnsyn innen 12. mai 2021.

 

 

 

 

Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 – høring

Hva handler dette om?

Forslag til reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 ble behandlet i Planutvalget 27. januar, sak 4/21.  Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Nåværende planforslag er omarbeidet på bakgrunn av vedtak i Planutvalget 15. april 2020. Reguleringsplanen omfatter et område i Øvre Hovsgutua, sør for Bæssfarjordet i Gran. Planområdet er på ca. 6 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for blokkbebyggelse.

Informasjonsvideo og digitalt informasjonsmøte

På grunn av korona-situasjon, er det i stedet for åpnet informasjonsmøte laget en informasjonsvideo. Denne kan sees her. Informasjonsfilm om Øvre Hovsgutua 5 . I tillegg inviteres det til digitalt informasjonsmøte på Teams tirsdag 23. mars kl. 18. Påmelding gjøres til ida@mjosplan.no, gjerne med kopi til anne.lise.koller@gran.kommune.no

Det er også mulig å bli med på møtet ved å klikke på denne lenken

Mer informasjon

Du kan se alle plandokumentene i planinnsyn: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E260 De ulike dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter». For å få fram de enkelte dokumentene må det trykkes på «+»-tegnet.

Si din mening

Du kan si din mening om planforslaget innen onsdag 28. april 2021. Dette kan du gjøre via planinnsyn, sende epost til postmottak@gran.kommune.no, eller brev til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

 

 

Høringer og kunngjøringer - utgått på dato​

Oppstart av reguleringsplan for Lauvlia øst

Brynsås eiendom starter opp planlegging av området Lauvlia øst. Område ligger i Moen, øst for eksisterende Lauvlia boligfelt. Hensikten med planarbeidet er å regulere nye eneboligtomter og å utvide den kommunale vegen Løvlia.

Du kan se alle dokumentene i saken ved å gå inn i kommunens planinnsyn 

Si din mening!

Har du synspunkter som du ønsker at Brynsås eiendom skal ta hensyn til, kan du de til Norconsult AS v/Stine Radmann, Studievegen 2, 2815 Gjøvik eller e-post: stine.radmann@norconsult.com med kopi til postmottak@gran.kommune.no, eller brev til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren, innen 15. mars 2021.

Utbedring av fergeleiene på Horn og Tangen

Hva handler dette om?
Fra sommeren 2021 skal Randsfjorden få ny, elektrisk ferge. Før dette må fergeleiene på Horn og Tangen utbedres for bedre trafikksikkerhet, og for å tilpasses den nye ferga.
Gran kommunestyre vedtok i sitt møte 18. juni 2020 en ny reguleringsplan for fs 2336 Randsfjordsambandet. Planen legger til rette for ombygging av fergeleier på Tangen og Horn for el-ferje, ny bussterminal på Horn og utvidelse av slipp på Horn.

Mer informasjon
Du kan se alle plandokumentene her: https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E276

Du kan klage
Du kan klage på vedtaket. Klagen sendes til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren innen 29.juli 2020.

Plan for vern av 27 skogsområder i Innlandet

Hva handler dette om?
Fylkesmannen i Innlandet har lagt ut en verneplan for 27 skogsområder, til høring. 19 av disse områdene er nye, og 8 av dem er utvidelser av eksisterende verneområder. Ett av de nye områdene berører Gran kommune: Rognhaugen som ligger delvis i Hurdal kommune og delvis i Gran kommune. Dette området er på om lag 1665 dekar.

Si din mening!
Du kan si din mening om forslaget, ved å sende inn en uttalelse via e-post fminpost@fylkesmannen.no, eller via post til Fylkesmannen i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer.

Mer informasjon
Les mer om saken på Fylkesmannen i Innlandets nettsider.