Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Lag og foreninger eller enkeltforetak som driver næringsmessig beitedrift kan søke kommunen om tilskudd til investeringstiltak og /eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Hvem kan søke

Lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. 

Tilskudd kan også gis til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd, der hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

 

Hvordan søker du?

Du søker elektronisk via skjemaet "Tilskudd til tiltak i beiteområder, søknad" som du finner under overskriften "Skjema" på denne siden.

Søknadsfrist for 1. mars 2021 for Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal kommuner. 

 

Eksempler på tiltak

Faste og mobile investeringstiltak kan være (listen er ikke uttømmende):

 • Sperregjerder
 • Ferister
 • Samlebinger, sanke- og skilleanlegg
 • Saltsteinsautomater
 • Elektronisk overvåkningsutstyr
 • Elektronisk gjerde
 • Bruer 
 • Gjeterhytter
 • Anlegg/rydding /utbedring av driftsveger

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike type prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. For eksempel:

 • Planlegging og prosjektering av faste innstallasjoner
 • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
 • Prosjektrettet arbeid for stimulering tiløkt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
 • Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
 • Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.)
 • Vegetasjonskartlegging

 

Mer informasjon

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal forvalter tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder» for Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal kommuner. Dette er nytt fra 1. januer 2020, tidligere ble ordningen forvaltet av Fylkesmannen.

Her finner du Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder. Søknadene vi får vil bli prioritert ut fra lokale retningslinjer.