Hopp til hovedinnholdet på siden

Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester

Det er nå mulig for veterinærer å søke om stimuleringstilskudd.

To lam

To små lam utendørs foran haug med halmKred.: Ingrid Oftedal/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Ingrid Oftedal

Poenget med tilskuddsordningen er å bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake distrikter.

Hva du kan søke tilskudd til?

Du kan søke om:

  • driftsstøtte
  • etableringsstøtte
  • andre tiltak som også kan være aktuelle

 

Kort om ordningen

Stimuleringstilskudd til kommuner     

Stimuleringstilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder. Med næringssvake områder menes områder hvor behovet for dyrehelsetjenester, og dermed inntjeningsgrunnlaget for veterinærer, ikke er stort nok til etablering av en bærekraftig veterinærpraksis. Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger. Følgende momenter vektlegges spesielt ved prioritering av søknadene:

  • Dårlig næringsgrunnlag for veterinærer.
  • Lavt dyretall og krevende infrastruktur.
  • At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinærer.
  • At stimuleringstiltaket på hensiktsmessig vis kan bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

 

Kommuner som har utfordringer med å få nok veterinærer til å delta i klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, kan for 2021 og 2022 stille krav om vaktdeltakelse for at veterinærene skal kunne motta stimuleringstilskudd.

Vedtak om stimuleringstilskudd gjelder for det kalenderåret tilskuddet er bevilget for. Stimuleringstilskuddet kan ikke benyttes til finansiering av andre ordninger som mottar øremerket støtte over statsbudsjettet eller jordbruksoppgjøret. Det er for eksempel ikke anledning til å benytte tilskuddet til å dekke kostnader som påløper ved veterinærreiser.  

 

Kommuner må lyse ut ordningen

Kommuner som ønsker å søke om stimuleringstilskudd, må lyse ut ordningen på en hensiktsmessig måte, og sette en frist for å søke om slike midler fra kommunen:

  • Kommunen bør gjøre ordningen kjent for alle veterinærer som arbeider eller bor i området søknaden gjelder for, slik at alle veterinærer gis den samme muligheten til å søke.
  • Kommunen kan gjøre ordningen kjent så snart det er satt av midler over statsbudsjettet til stimuleringstilskudd for påfølgende kalenderår. Normalt bekjentgjøres dette i Prop. 1 S fra Landbruks- og Matdepartementet som kommer i oktober.
  • Søknadsfristen må settes så tidlig at kommunen rekker å gå gjennom søknadene før kommunen skal søke om midler fra statsforvalteren.

 

Hvordan søker du som veterinær?

Det finnes ikke et eget søknadsskjema for å søke om stimuleringstilskudd fra kommunen. Du skriver en søknad med begrunnelse. Denne sendes til Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal via e-post-adressen postmottak@gran.kommune.no og med kopi til einar.teslo@gran.kommune.no

 

Søknadsfrist er 9. april 2021.

 

Hva skjer videre?

Søknadene som kommer inn blir samlet sammen og danner grunnlag for en felles søknad om stimuleringsmidler. Denne lager landbrukskontoret og søker Statsforvalterne i Innlandet og Viken om stimuleringsmidler.

 

Mer info:

Følgende linker:
Stimuleringstilskudd til veterinærdekning - Landbruksdirektoratet

Vedlegg:
Informasjonsbrev fra Statsforvalteren Innlandet