Hopp til hovedinnholdet på siden

Slik kan du varsle om kritikkverdige forhold

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, for eksempel brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer. Du sier fra til noen som kan gjøre noe med det. 

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og lovbrudd i eller mot kommunen.

Hvem kan varsle

Rutine for ekstern varsling gjelder for leverandører, brukere, innbyggere og andre.
For ansatte gjelder egne rutiner for varsling. 

Det er forskjell på klage og varsling

Opplever du feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller Gran kommune. Klage på enkeltvedtak rettes til tjenestestedet som fattet vedtaket, innen klagefristen.

Hva kan det varsles om?

Kritikkverdige forhold kan for eksempel være:

  • brudd på lover og regler
  • korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
  • brudd på regler for anskaffelser
  • brudd på taushetsplikt
  • mobbing, maktmisbruk eller diskriminering fra ansatte
  • upassende gaver eller bonuser

Denne listen gir eksempler, men er ikke uttømmende.

Du kan varsle i elektronisk skjema eller brev

Send varsel på elektronisk skjema til varslingssekretariatet i Gran kommune
Når du varsler via elektronisk skjema, bruker du en kryptert (sikker) løsning som sikrer personvernet.

Her finner du det elektroniske skjemaet: Varsel om kritikkverdige forhold 

Send brev til

Varslingssekretariatet i Gran kommune
v/HR-sjef
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Dersom varselet gjelder rådmannen, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, kan varselet også sendes kontrollutvalget for behandling. 

Send brev til kontrollutvalget i Gran
Kontrollutvalgstjenester AS
v/Kjetil Solbrækken
Studievegen 7
2815 Gjøvik

I alle saker skal det vurderes om kommunen skal innhente juridisk og sakkyndig bistand i saksbehandlingen.

Det anbefales ikke å varsle i e-post

Av hensyn til personvernsikkerhet anbefaler vi ikke å varsle i e-post. 

Anonymitet

Du kan velge å varsle anonymt. Det kan imidlertid være vanskelig å undersøke anonyme tips, slik at mulighetene til å få gjort noe med saken ofte er større dersom du velger å stå frem med kontaktinformasjon.

Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.

Hva skjer når du har varslet?

Varselet mottas av kommunens varslingssekretariat, og du vil få en bekreftelse på at varselet er mottatt. Kommunens varslingssekretariat beslutter deretter videre prosess. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hva det er varslet om. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få, som for eksempel utredning eller oppfølging i linjen.

Dersom varselet gjelder rådmannen, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, kan varselet sendes kontrollutvalget for behandling. 

I alle saker skal det også vurderes om kommunen skal innhente juridisk og sakkyndig bistand i saksbehandlingen.

Varsling og offentlighetsloven

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som for andre dokumenter i kommunen. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring

Hensynet til den det varsles om

Varslingsordningen ivaretar også den det blir varslet om, på lik linje med den som varsler.

I de saker hvor kommunens varslingssekretariat forfølger saken, skal den det blir varslet om i utgangspunktet bli gjort kjent med varselet, og med hvilke opplysninger som er gitt. På den måten får vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken.

Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed, uansett utfallet av saken.