Hopp til hovedinnholdet på siden

Produksjons- og avløsertilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

For ytterligere informasjon enn det du finner på denne siden, gå til Landbruksdirektoratets nettsider eller ta kontakt med Landbrukskontoret.

Nærmere om produksjonstilskudd i landbruket

Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  § 1). Det er delmål for hver ordning. Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller areal.

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

Les mer om de ulike tilskuddsordningene på Landbruksdirektoratets nettsider.

Hvem kan søke?

Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. For å være berettiget tilskudd må foretaket oppfylle visse vilkår.

Foretaket må:

 • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
 • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.

Foretaket må disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for.

Foretaket må drive arealet det søker tilskudd for aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen for å være berettiget tilskudd.

Foretaket må oppfylle de vilkårene som gjelder sin produksjon for å kunne motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Du finner de aktuelle bestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, i §§ 2-6.

Du som søker plikter å sette deg inn i regelverket. Det er mulig å søke dispensasjon fra kravene. Du kan lese mer om dette på Landbruksdirektoratets nettsider.

Hvordan søker jeg?

Du finner lenke til søknadsskjema på Altinn under overskriften «Skjema» på denne siden. Når du har logget deg inn og åpnet søknaden, vil du også finne hjelpeknapper i søknadsskjemaet som du kan trykke på hvis du lurer på noe underveis i utfyllingen.

Det er ikke anledning til å levere søknad på papir.

Trenger du mer veiledning for å søke kan veileder til søknad om produksjonstilskudd være nyttig og lese, du kan finne mer info hos Landbruksdirektoratet eller du kan ta kontakt med Landbrukskontoret.

Frister for å sende inn søknader

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har to søknadsfrister i året:

 • 15. mars (med telledato 1. mars)
 • 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober.
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. 

Foretak som leverer søknaden innen fristen, vil kunne endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at fristen har gått ut (fram til 29. mars og 29. oktober).

Enkelte opplysninger kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
 • dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 • livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden være levert elektronisk via altinn.no før midnatt på datoen for søknadsfristen.

Avløsertilskudd - avløsning ved ferie og fritid

Du kan søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid via skjema på Altinn. 

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har to søknadsfrister i året:

 • 15. mars (med telledato 1. mars)
 • 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober.
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. 

Grunnlaget for hvor store avløserutgifter du kan få refundert fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober. Du må derfor registrere antall dyr foretaket har hatt både 1. mars (søknadsfrist 15. mars) og 1. oktober (søknadsfrist 15. oktober) selv om foretaket ikke kan få husdyrtilskudd for alle dyreslag.

I søknadsskjemaet fører du opp de utgiftene du har hatt til avløsning ved ferie og fritid inneværende år. Dersom du har hatt lavere utgifter enn det som er beregnet å være ditt maksimale avløsertilskudd, kan du etterregistrere utgiftene du hadde mellom 16. oktober og 31. desember. Fristen for etterregistrering er 10. januar.

Du kan få tilskudd til avløsning for utgifter til arbeidsoppgaver som det ikke er uvanlig at jordbruker selv utfører og som er knyttet til husdyrholdet. Det betyr at avløsning ikke er avgrensa til tradisjonell «fjøsavløsning», men kan også omfatte saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold av driftsbygning som f.eks. maling eller snekkerarbeid, rundballepressing, jordarbeiding, spredning av husdyrgjødsel, gjerding, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite.

Du må kunne dokumentere de faktiske utgiftene du har hatt til avløsning.

Øyulf Guttormsen

konsulent jord
oyulf.guttormsen@gran.kommune.no
Tlf: 469 35 481