Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturmangfold

Gran kommune har et stort biologisk mangfold. I det frodige kulturlandskapet, i skogen og i våre vann og vassdrag er det kartlagt mange rødlistearter og spennende naturtyper.

Naturmangfoldloven

I 2009 ble det innført en ny lov om vern av norsk natur, naturmangfoldloven. Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold, samt økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

Loven gjelder på norsk landterritorium, herunder innsjøer og vassdrag, og i Norges territorialfarvann.  

Du kan lese naturmangfoldloven på lovdata.no.

Prioriterte arter og utvalgte naturtyper

Kommuner skal gjennomføre tiltak for å bedre rødlistestatusen for trua arter og naturtyper. Dette kan du lese mer om på nettsidene til Miljødirektoratet. 
Arter kan utpekes som prioritert dersom: 

  • arten har vist stor bestandsnedgang, 
  • Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på den (ansvarsart) eller 
  • hvis arten er på lister i internasjonale konvensjoner.

Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak, skade eller ødeleggelse av artene forbudt. Hver prioritert art har sin egen forskrift og handlingsplan. I Gran kommune forekommer det dragehode, som ble utpekt til prioriter art i mai 2011.  

Det utryddes stadig flere arter og den viktigste årsaken antas å være endringer i naturtyper og leveområder for planter og dyr. Naturmangfoldloven åpner derfor for utvelgelse av naturtyper som må tas spesielle hensyn til i naturbruk, forvaltning og arealplanlegging.

Ved vurdering av om en naturtype skal velges ut eller ikke, legges det særlig vekt på:

  • om naturtypen er truet eller sårbar
  • om naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte arter 
  • om det er en naturtype som Norge har et særlig ansvar for, eller
  • om den omfattes av internasjonale forpliktelser

I Gran kommune forekommer det både kalksjøer, slåttemark og hule eiker som ble utpekt til utvalgte naturtyper i mai 2011.

Rødlista arter

Norsk rødliste for arter i Norge (artsdatabanken.no), gir en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge.

Artene på denne lista er arter som er vurdert til å stå i fare for å utryddes og deles inn i kategoriene regionalt utdødd, kritisk truet, sterkt truet, sårbar og nær truet.

I Gran kommune er det registrert mange rødlista arter. En oversikt over disse, med kartfesting, finner du på nettsiden til artsdatabanken.

Svartelista arter

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Ikke alle fremmede arter er skadelige, men noen kan utgjør en stor trussel mot stedegent biologisk mangfold.

Norsk svarteliste (artsdatabanken.no) er en oversikt over økologiske risikovurderinger for et utvalg av fremmede arter som er påvist i Norge. Artene er kategorisert i lav risiko, høy risiko og ukjent risiko. I Gran kommune har det blitt registrert flere svartlista arter, som for eksempel kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø og vasspest. Alle disse artene er vurdert til å utgjøre en høy risiko for norsk natur. 

Meld ifra til Landbrukskontoret dersom du ser forekomst av en eller flere svartlista arter i ditt nærområde.