Hopp til hovedinnholdet på siden

Forurensning

Målet med forurensningloven er å verne naturen mot forurensning og redusere eksisterende forurensning. 

Mengden av avfall skal reduseres og det skal sikres en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Det sentrale regelverket når det gjelder forurensning er forurensningsloven og forskrift om begrensning av forurensning.

Brenning av avfall

Det er ikke lov å brenne avfall. Tørt hageavfall og halm som kan brennes, kan kun brennes i henhold til Gran kommunes forskrift.

Ulovlig oppbevaring av avfall

Det er ikke lov å oppbevare avfall på egen eiendom eller andres, som for eksempel å dumpe det i skogen. Dette kan føre til forurensning blant annet av jord, grunnvann og vassdrag. Det er gode muligheter for å kvitte seg med avfall gjennom ordninger hos Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA).

Det samme gjelder for gamle biler som ikke lenger er i drift. Disse utgjør ofte en forurensningsfare og skal derfor destrueres på lovlig vis.

Forurensning av vassdrag

Det er mange kilder til forurensning av vassdrag. Det kan være kloakk, avrenning fra jordbruk, utlekking av olje, saltpåvirkning fra vegsystem eller lignende. 

Kommunen har i oppgave å kontrollere at private avløpsanlegg fungerer som de skal og kommunen skal i tillegg kontrollere de minste offentlige renseanlegg. Det er Statsforvalterens oppgave å kontrollere de større avløpsanleggene. Kommunen har også en rolle i å kontrollere for eksempel oljeutskillere på verksteder, vaskehaller og lignende, og begrense avrenning fra jordbruksvirksomhet gjennom ulike virkemidler.

Sanering av fyringstanker for mineralolje

Fra og med 2020 er det forbudt å varme opp bygninger med fossil olje. Har du en oljefyr eller oljekamin, må du finne alternativ oppvarming innen 2020. Målet med forbudet er å redusere klimagassutslipp.

Det kan lønne seg å bytte ut oljefyren så fort som mulig. Enova gir nemlig tilskudd i en begrenset periode til deg som bytter ut oljefyren med en av disse løsningene:

 • væske-til-vann-varmepumpe
 • luft-til-vann-varmepumpe
 • biokjel
 • bio-ovn med vannkappe eller fjernvarme

Hva må jeg gjøre med den gamle oljetanken min?
Enkelte tanker vil konverteres til videre bruk med biobrensel, men de fleste skal ikke brukes lenger. Tanker som ikke skal brukes må:

 • tømmes
 • renses
 • kontrolleres av sertifisert foretak
 • graves opp og fysisk fjernes, eller fylle tanken med sand, grus eller lignende hvis det er vanskelig å grave opp tanken uten fare for bygg

Lekkasjer fra oljetanker kan skade viktige natur- og miljøressurser. Tankeier har plikt til å unngå forurensing i henhold til forurensningsloven § 7. Tankeier har også ansvar for å rydde opp etter en lekkasje. For gjenfylte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres. Tankeier er fortsatt ansvarlig for forurensning som kan oppstå fra tanken som blir liggende i grunnen.

Etter sanering, skal dokumentasjon sendes til Gran kommune av sertifisert foretak.

Forurensning fra landbruket

Forurensning fra landbruket er som oftest knyttet til husdyrgjødsel - både lagring og bruk. Det kan også forekomme forurensning i forhold til bruk av kjemikalier, plantevernmidler, avfallshåndtering med mer, ved uhell eller brudd på regelverk.

Kommunens ansvar
Kommunen har blant annet ansvar for følgende oppgaver for å redusere forurensningen fra landbruket:

 • føre tilsyn med og fatte vedtak for ulike lager og lagringsmetoder for husdyrgjødsel
 • føre tilsyn med og fatte vedtak om plassering av anlegg for husdyrgjødsel og avløpsslam
 • kontrollere at produsentene har gjødslingsplaner
 • føre tilsyn med at reglene for spredningstidspunkt og spredningsmengde blir fulgt
 • behandle innsendte meldinger om bruk av avløpsslam som gjødselvare

Vanlige spørsmål og svar

Er det lov å lagre husdyrgjødsel ute på jordet?

Du kan lagre husdyrgjødsel som har mer enn 25 prosent tørrstoffinnhold og som omdannes under lagringsperioden, ute på jordet året rundt. En forutsetning for riktig lagring av gjødselhauger, er at de er skjermet mot vann som renner oppå bakken. Du må lagre slik at det ikke kan føre til forurensning av vassdrag.  

Når er det lov å spre husdyrgjødsel på jordbruksareal?

I perioden 15. februar til 1. november kan man spre husdyrgjødsel. Dette gjelder spredning på åpen åker (ikke på gras), hvor gjødsla skal moldes ned. Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark. Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning. 

Det er lov å spre husdyrgjødsel på eng (grasareal) og andre vekster hvor gjødsla ikke blir moldet ned, dersom gjødsla spres innen 1. september.

Er det lov å lagre og spre avløpsslam (kloakkslam) på jordbruksareal?

Det er lov å mellomlagre og spre avløpsslam på jordbruksareal, dersom gardbrukeren har sendt inn og fått godkjent en melding om slik lagring og spredning fra Landbrukskontoret. Etter spredning må slammet moldes ned senest innen 18 timer.

Har en gardbruker lov til å spre husdyrgjødsel på areal nær boliger og i tettbygd strøk?

Husdyrgjødsel kan spres på alt fulldyrka jordbruksareal i drift. Ved spredning nær boliger skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper som følge av partikkelspredning.  

Kan brønnen min være forurenset av husdyrgjødsel og hva kan da gjøres?

Dersom du mistenker forurensning fra husdyrgjødsel, bør du ta vannprøver. Kontakt kommunens innbyggersørvis for informasjon om vannprøvetaking. Hvis det er registrert landbruksforurensning, ta kontakt med Landbrukskontoret.

Vi gir følgende råd om sikring av egen brønn: Du må hindre tilsig av overflatevann til brønnen. Du bør også ha jevnlig tilsyn med brønnen, minst en gang per år. Det kan være en fordel å rense brønnen av og til og eventuelt ta vannprøver etterpå, for å se om drikkevannet er rent. Mer informasjon om sikring av brønn og god vannkvalitet, finner du her. 

Grunnforurensning

Skal du bygge eller grave i grunnen hvor det kan være fare for forurensning? Da må du vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis grunnen viser seg å være forurenset, så må det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før gravingen settes i gang. Dette kommer frem av forurensningsforskriften kapittel 2 «Opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider», se info under lenker.

Hvis grunnen kan være forurenset må man undersøke grunnen også når det ikke er krav om søknad etter plan- og bygningsloven.

Flere steder i Gran kommune kan ha forhøyede miljøgifter i jorda som følge av utslipp fra industri eller gamle avfallsfyllinger. Et terrenginngrep i forurenset grunn øker faren for at mennesker og miljø kan bli eksponert for forurensning.

Områder hvor du bør undersøke om det er forurenset grunn:

 • eiendommer som har blitt brukt til industrivirksomheter eller avfallshåndtering
 • eiendommer der flere bygg er blitt revet eller rehabilitert
 • branntomter
 • eiendommer med restforurensning fra tidligere opprydningstiltak
 • eiendommer som ligger inntil eller nedstrøms for eiendommer som er forurenset
 • eiendommer med alunskifer i grunnen

Miljødirektoratet har etablert en database hvor alle kjente grunnforurensningslokaliteter er registrert.

Nyttige lenker

Radon

Siden er under konstruksjon. Her vil det komme mer informasjon.

Generell forurensning
Trude Øverlie
trude.overlie@gran.kommune.no
Tlf: 911 39 793

Landbruksforurensing
Anne Okkenhaug Bentsen
anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no
Tlf: 482 40 865

Radon
Marianne Nappen
kommuneoverlege