Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt

Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning og ikke grunneiers økonomiske situasjon.

Eiendomsskatt i Gran kommune

Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Gran kommune, og de bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Gran kommune innførte eiendomsskatt i 2005. I 2008 ble det vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatteloven sier at alle nye bygg eller endringer av eksisterende bygg skal besiktiges og takseres. Endring av bygg kan også være justering av bruksareal, endring av type bygg, tilbygg/garasje, bygg revet/brent, og mer.

Faktagrunnlag, som bruksareal og boenheter hentes fra kommunens register over eiendom og bygg (matrikkelen/tinglysingen). Faktagrunnlag sammen med besiktigelse/takst danner grunnlag for eiendomsskatt. Sakkyndig nemd eiendomsskatt vedtar takstene.

Promillesats og bunnfradrag

Bunnfradraget per boenhet for 2022 er 50 000 kroner.
Promillesatsen er satt til 3 ‰.

Obligatorisk reduksjon på alle bolig- og fritidseiendommer

I tråd med eiendomsskatteloven § 8 A-2(1) ble det innført obligatorisk reduksjon av eiendomsskattetakstene på 30 prosent på alle bolig- og fritidseiendommer fra 1. januar 2020.

Dette gjelder også landbrukseiendommer og landbrukseiendommer med konsesjon.

Økning av takstene

Kommunestyret i Gran har vedtatt ti prosent kontorjustering av de opprinnelige eiendomsskattetakstene med virkning fra 1. januar 2021. Økningen skjer i tråd med eiendomsskatteloven § 8 A-4. Bakgrunnen for kontorjusteringen:

  • Gran kommune foretar ikke ny allmenn taksering.
  • Takstene i Gran har stått uendret fra 2005/2008.
  • Det har vært en generell prisstigning på eiendom.

Du kan klage

Du kan klage på eiendomsskatten ved å sende en skriftlig klage til eiendomsskattekontoret på e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller per post til Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren.

I klagen må du informere om eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer, og hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen. Du kan ikke klage på Kommunestyrets vedtak om å skrive ut eller videreføre eiendomsskatt, promillesats, bunnfradrag eller hvilket utskrivningsalternativ i eiendomsskatteloven som benyttes.


Frist for å klage til kommunen

Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten, eller den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt. Det betyr at fristen for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt er senest 31. mars. Du skal betale eiendomsskatten til forfall, selv om du har sendt inn en klage.


Hvis du klager etter fristen

Klager vi får tilsendt etter 31. mars 2022 vil bli avvist. Vi gjør noen unntak, i tilfeller der du som klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller hvis det er særlige grunner til at klagen blir prøvd. Det er forvaltningslovens regler om klage og omgjøring som gjelder i eiendomsskattesaker.

 

Thomas Petersen