Hopp til hovedinnholdet på siden

Beredskap i Gran kommune

Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet, for miljøet, kritisk infrastruktur og andre samfunnsfunksjoner.

Gran kommune skal

 • ha oversikt over hvilke farer som kan true samfunnssikkerheten innenfor sitt geografiske område.
 • arbeide for å redusere risikoen gjennom risikoreduserende tiltak.
 • utarbeide beredskapsplaner for å håndtere ulykker og kriser

Beredskapsplan

Gran kommune har utarbeidet en egen beredskapsplan, som består av:

 • plan for kommunens kriseledelse, som sier noe om hvem som utgjør kommunens kriseledelse, roller og fullmakter
 • en varslingsliste som viser hvem som har en rolle i kommunens krisehåndtering
 • en ressursoversikt som inneholder opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har tilgjengelig, og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører når krisen oppstår
 • evakueringsplaner og plan for varsling av befolkningen
 • plan for krisekommunikasjons med befolkningen, mediene og egne ansatte

I tillegg har Gran kommune flere fagplaner for beredskap:

 • sikkerhets- og kriseplan for kommunal vannforsyning
 • sikkerhets- og kriseplan for lengre strømbrudd
 • kriseplan for skogbrann
 • helseberedskapsplan
 • kriseplan brann/redning, helse og politi

Kriseledelse

Rådmannen er leder for kriseledelsen i Gran kommune. Ordfører er kommunens talsperson dersom en krise har oppstått.

Kommunens kriseledelse skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Hva er en krise?

Hva som er en krise, er definert i Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland.

En krise er en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn hva det ordinære hjelpeapparatet takler å håndtere på en tilfredsstillende måte. 

Slik melder du fra om en krise

Krisesituasjoner meldes til politiet på telefon 02800.

Her finner du oversikt over nødnumre.

Mer informasjon

Her kan du lese fra veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt:

§ 4 Beredskapsplan

«Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.»

Lisa Tolpinrud

konsulent, Kultur og samfunn
40 90 93 93
lisa.tolpinrud@gran.kommune.no