Veterinærvakta for Hadeland dekker Jevnaker, Lunner og Gran. 

Veterinærvakt - oversikt

Felles telefonnummer til veterinærvakta er 46 82 19 51

Vakta på hverdager er i tidsrommet 16.00–08.00, helgevakt starter fredag klokka 16.00 og varer til mandag klokka 08.00. Julaften og nyttårsaften regnes som helg hele dagen.

Melding om skadd eller påkjørt vilt

Ved påkjørsel av vilt, gjelder følgende rutiner:

  • Er dyret dødt, skal Statens vegvesen varsles på telefon 175. Mesta sørger for opprydding/fjerning av døde dyr.
  • Er dyret skadd og/eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Politiet varsler lensmannsvakta, som igjen varsler fallviltgruppa. Disse sørger for at viltet blir sporet opp og avlivet om nødvendig. 

Ved eventuelle andre observasjoner av skadd vilt, kan man ta kontakt med politiet eller leder i fallviltgruppa direkte. Medlemmene i fallvilgruppene er: 

Gran kommune 
Leder: 
Kjell Bakken Tlf.: 416 13 000 

Medlemmer: 
Rune Taaje, Tlf.: 976 35 375 
Tore Grina, Tlf.: 950 35 920 
Arild Nordby, Tlf.: 411 00 980 
Anders Stensrud, Tlf.: 917 53 051 

Gran kommune - Vestsida
Anders Kværn, Tlf.: 901 01 767

Lunner kommune 
Leder: 
Even Løken, Tlf.: 975 69 960 

Medlemmer: 
Svein Johansen, Tlf.: 941 35 615
Tor Hallum, Tlf.: 915 38 927
Sigurd Løken, Tlf.: 416 13 611 

Jevnaker kommune 
Leder: 
Bjørn Narve Halvorsen, Tlf:  905 70 376

Medlemmer: 
Åsmund Pettersen, Tlf.: 905 79 681
Per Olimb, Tlf.: 481 73 526
Even Bergstrøm, Tlf.: 901 22 687

Melding om skadd eller påkjørt husdyr

Er du uheldig og kjører på et beitedyr, gjelder følgende: 

  • Er dyret er dødt, ring 175 til Statens vegvesen. De har ansvar for opprydding eller fjerning av døde dyr som ligger på veiskulder/like ved vei. De varsler også dyreeier eller dyrevakta.
  • Er dyret skadd eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Lokal lensmannsvakt varsles fra politistasjonen. Lensmannsvakta sørger, om nødvendig, for avliving av dyret. Lensmannen varsler dyreeier eller dyrevakta. Mesta besørger opprydding eller fjerning av avlivet dyr.

Rovviltskader på husdyr og funn av kadaver

Dersom du får en akutt skadesituasjon og vil søke om skadefelling, kan du ringe Fylkesmannen sin rovvilttelefon 97 73 72 23 på kveldstid og i helger.

Her er praktiske tips hvis du finner kadaver:

• La kadaveret ligge urørt og dekk det til mot åtseletere. 
• Noter kartreferanse og ta foto.
• Merk stedet. 
• Kontakt SNO sine rovviltkontakter på Hadeland .

- Jon Petter Bergsrud, 2750 Gran, tlf. 958 93 701
- Leif Westrum, 2879 Odnes, tlf. 478 11 877

• Undersøk andre skader i området.

Melding om sykt eller skadd husdyr på utmarksbeite

Vakttelefoner sau 2020 og videre

Vakttelefon  Gran - sau
90 54 10 91

Felles vakttelefon for beitelagene i Lunner og Jevnaker – sau og storfe
40 60 55 55 - Bjørn Halvorsen 

 

Beitelag og kontaktinformasjon til ledere

Gran Saubeitelag
Øystein Stensæter, Granavollen 41, 2750 Gran
oystein@korshagan.no

Lunner og Jevnaker Saubeitelag
Hans Kristian Skau, Myllavegen 136, 2742 Grua
hkskau@gmail.com

Gran Beitelag (for storfe)
Ole Molden, Moldengutua 30, 2750 Gran
992 56 266

Lunner Beitelag (for storfe)
Eirik Foss Almqvist, Hyttabakken 45, 2740 Roa
Eirik.fa91@hotmail.com

Nordmarka Beitelag (for storfe)
Trond Henriksen, Storetjernsveien 179, 3520 Jevnaker
970 89 684, 
trhenri3@online.no

Mistanke om dyremishandling

Ved mistanke om dyremishandling, ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Dersom du ønsker det, vil henvendelsen din bli anonymisert. Du kan også melde inn bekymring direkte på nett til Mattilsynet.