Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra landbruket. Tiltaket du søker om må bidra til å redusere forurensningen ut over det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift. 

Vi gir ikke tilskudd til lovpålagte oppgaver.

Hvem kan søke?

Du kan søke hvis du har hjemmel til en landbrukseiendom. Du kan også søke dersom du har eiers tillatelse til å gjennomføre et tiltak som det er mulig å søke om tilskudd til.

Søker må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffar og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

Hvordan søke?

Søknadsfrist er 15. mars.

Søknadsskjemaet finner du under overskriften "Skjema" på denne siden.

Eksempler på tiltak du kan søke om tilskudd til

  • Tiltak mot forurensning (fangdammer, vegetasjonssoner, utbedring av hydrotekniske anlegg)
  • Tiltak til fremma av biologisk mangfold (reetablering og skjøtsel av biotoper)
  • Kulturminner (skjøtsel av gravhauger, lokalhistoriske interessante steder – informasjon)
  • Kulturlandskap (rydding av gjengrodde beiter, eksponering av kulturlandskap)
  • Bygninger (utvendig rehabilitering av fredede og verneverdige bygninger)
  • Tilrettelegging for ferdsel (gjenåpning av ferdselsårer og sti-nett – skilting/info)

Mer informasjon

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal forvalter tilskuddsordningen "Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)" for Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket finner du her.

Tiltakene vi får inn søknader om, blir prioritert ut fra lokale retingslinjer som du finner her.
Søknader innvilges i tråd med tildelt tilskuddsramme fra Fylkesmannen. 

Kari Anne Oppen

spesialkonsulent jord
kari.anne.oppen@gran.kommune.no
46 95 23 57