Planområdet ligger på Lygna, øst for allerede utbygd felt D. Planområdet er ca. 307 daa. Innenfor planområdet er det planlagt 80 hyttetomter.

Du kan se reguleringsforslaget på Gran kommunes hjemmeside under «Høring – si din mening».

Høringsuttalelser til planforslaget må være sendt Gran kommune, Postboks 41, 2714 Jaren, eller til postmottak@gran.kommune.no innen 5. desember 2022.