Kommuneplanen er Gran kommunes overordnede styringsdokument. Den gir rammer for hvordan kommunen skal utvikles. 

Det kommunestyret nå har vedtatt, er samfunnsdelen av kommuneplanen. Denne delen beskriver hvordan Gran kommune kan bli et best mulig samfunn. Kommuneplanens samfunnsdel er en bred, langsiktig plan som konkretiserer politiske mål og visjoner for Gran kommune, både som samfunn, som myndighet og som tjenesteyter.

Planen peker på behov og utfordringer på ulike samfunnsområder, og forteller hvordan behovene kan dekkes. Vår nye visjon i Gran er "Historisk og nyskapende".

Les planen på nett!

Her kan du lese kommuneplanens samfunnsdel!

Kommuneplanens samfunnsdel har følgende hovedkapitler:

  • attraktivitet og nyskaping
  • et klimavennlig og trygt lokalsamfunn
  • samhandling og utvikling
  • bo og arbeide i Gran kommune
  • et aktivt liv i fellesskap

Mer informasjon

Gran kommunestyre sluttbehandlet kommuneplanens samfunnsdel i møte 17. november 2022, i sak 55/22.

Du kan lese sakspapirer via kalenderen for politiske møter, og se opptak av saksbehandlingen via KommuneTV.