Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring og høring

Kunngjøringer og høringer fra Gran kommune publiseres fortløpende her.

Om høring og offentlig ettersyn

Høring
Høring brukes for at de som berøres skal få si sin mening om et forslag kommunen arbeider med. 

Når loven bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. De får muligheten til å uttale seg innen en fastsatt frist.

Saker sendes på høring fordi:

  • Det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • Berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • Saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (jamfør Forvaltningsloven).
  • Deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.

Høringer og kunngjøringer

Reguleringsplan for Størenslunden

Hva handler dette om?
Forslag om ny reguleringsplan for Størenslunden i Brandbu er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Det ble vedtatt av planutvalget i møtet 30. oktober. Planforslaget betyr en endring av reguleringsplan for Brandbu sentrum nord/øst.  Planområdet omfatter eiendommen 76/17 og øvrig del av Størenslunden i Brandbu. Hensikten med planen er å legge til rette for nytt servicebygg og scene i Størenslunden, i tillegg til ny adkomst. 

Adkomsten berører et område med automatisk fredede rydningsrøyser som kommunen vil søke Riksantikvaren om å få frigitt. 

Si din mening!
Du kan si din mening om forslaget fram til 2. januar 2020. Send inn kommentarer eller innspill til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren eller til postmottak@gran.kommune.no . 

Mer informasjon
Reguleringsforslaget kan sees på kommunens planinnsyn: http://tema.webatlas.no/gran/planinnsyn?planid=E280

Trenger du plandokumentene elektronisk eller på papir, kan du få dem ved å henvende deg til fagansvarlig Sigrid Lerud, e-post sigrid.lerud@gran.kommune.no

Forslag til utbyggingsavtale

Hva handler dette om?
Formannskapet i Gran har vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for eiendom i Gran sentrum, ut til offentlig ettersyn. Det betyr at du som innbygger kan si din mening om forslaget. 
Forslaget gjelder eiendommen med gårdsnummer 262, og bruksnummer 8 og 84. Det er Arja Eiendomsutvikling AS som står bak forslaget.

Området omfattes av reguleringsplanforslag for Lidskjalvgutua/Storgata. Avtalen omfatter i hovedsak kontantbidrag til utbygging av offentlig infrastruktur.

Si din mening!
Du kan gi dine innspill og kommentarer om planene innen onsdag 18. desember 2019. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller brev til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Mer informasjon
Du kan få dokumenter i saken ved å ta kontakt med kommunetorget i Gran rådhus. Du kan lese sakspapirene til formannskapet fra møtet 31. oktober, sak 4/19.

Søknad om tillatelse til etablering av landbasert røyeproduksjon

Hva handler dette om?
Gran kommune har mottatt søknad om tillatelse til etablering av landbasert røyeproduksjon. Søknaden er videresendt av Oppland fylkeskommune.
Søker er Anne Lysen, og anlegget som hun ønsker å etablere ligger ved Lysentangen. Området ligger ved Randsfjorden, sør for Røykenvik. 

Søker ber om tillatelse til oppforing av røye på egen eiendom, fra øyerogn til slakteferdig matfisk. Både inntak og utslipp av vann skal skje i Randsfjorden.

Mer informasjon
Du kan lese hele søknaden her.
Du kan også lese søknaden i papirformat hvis du henvender deg i kommunetorget på Gran rådhus.

Du kan komme med innspill
Fram til 9. oktober har du  mulighet til å gi dine innspill og kommentarer om forslaget. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Etter at søknaden har vært til høring, skal vi i Gran kommune sende en høringsuttalelse til Oppland fylkeskommune. Denne vil være basert på innkomne innspill og faglige vurderinger.

 

Oppheving av del av reguleringsplan for riksveg 4 Sandvoll–Amundrud

Planutvalget vedtok i møtet 28.august 2019, å legge forslag til oppheving av reguleringsplan for riksveg 4 Sandvoll–Amundrud ut på høring.

Hva handler dette om?
Planområdet det dreier seg om, omfatter en del av den gjeldende reguleringsplanen for endring av riksveg 4-strekningen mellom Sandvoll og Amundrud, ved krysset i Mohagen. 

Reguleringsplanen for riksveg 4 Sandvoll–Amundrud  ble tidligere endret uten at hele planområdet var tatt med. På grunn av dette, ligger det igjen en del av kryssløsning som ikke kan bygges. Ved å oppheve denne delen av planen, vil tidligere plan for kryss til Mohagen sør bli gjeldende igjen.

Mer informasjon
Du kan se forslaget på kommunens planinnsyn. Her kan du også gi tilbakemelding til kommunen om forslaget, ved å trykke på knappen «Gi tilbakemelding».

Her kan du lese sakspapirene fra planutvalgets møte 28.august 2019, sak 33/19.

Du kan komme med innspill
Fram til 23. oktober har du  mulighet til å gi dine innspill og kommentarer om forslaget. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller post til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Ny kommuneplan er tilgjengelig i kommunekart

Hva handler dette om?
Kommunestyret vedtok i møtet 20. juni 2019 ny kommuneplan.

Nå kan du se kommuneplanens arealdel via kartløsningen kommunekart.

Slik bruker du verktøyet
For å se den nye kommuneplanen, velger du «Kartlag» i menyen oppe til venstre. Da vil du få opp en meny på høyre side av kartet. Her krysser du av for «Arealplaner», utvid menyen ved å trykke på pilen ned, og velg «Kommuneplan vedtatt 2019».

Kommunekart - arealplan.JPG

Du finner nye kommuneplanbestemmelser og retningslinjer her.

 

Forslag til reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata

Hva handler dette om?
Formålet med planen er å legge til rette for sentrumsutvikling med boliger og næringsareal. Planforslaget åpner opp for seks blokker med 3 til 6 etasjer, sju småhus og noe fortetting langs Storgata. Planområdet ligger sentralt i Gran sentrum. Området avgrenses av Storgata, Lidskjalvgutua, Oslolinna/ framtidig miljøgate og av framtidig forlengelse av Hovsgutua.

Planutvalget vedtok 07.08.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ Storgata ut til offentlig ettersyn.

Si din mening!
Du kan gi dine innspill om planene innen onsdag 2. oktober 2019. Det gjør du ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no, eller brev til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Mer informasjon
Alle dokumenter i denne plansaken er tilgjengelig i kommunens planinnsyn: http://tema.webatlas.no/gran/planinnsyn?planid=E270. De ulike dokumentene i saken er tilgjengelig under «Vis dokumenter» og ved å klikke på de ulike boksene som viser ulike stegene i prosessen med å utarbeide en reguleringsplan. For å få fram de enkelte dokumentene må det trykkes på «+»-tegnet.

Utbedring av fergeleiene på Horn og Tangen

Hva handler dette om?
Fra sommeren 2021 skal Randsfjorden få ny, elektrisk ferge. Før dette må fergeleiene på Horn og Tangen utbedres for bedre trafikksikkerhet, og for å tilpasses den nye ferga.
Nå skal derfor Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gran kommune starte planleggingen av dette arbeidet. Det vil si at vi skal starte å lage en ny reguleringsplan for fs 2336 Randsfjordsambandet. 

Mer informasjon
Her i PlanInnsyn finner du lenke til kart og alle dokumenter i saken.
Statens vegvesen har en egen informasjonsside om prosjektet.

Du kan komme med innspill
Du har mulighet til å gi dine innspill til planarbeidet. Det gjør du ved å sende e-post til Statens vegvesen, eller brev i posten til Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Ål, 2605 Lillehammer. Send kopi til postmottak@gran.kommune.no, eller til Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Husk å merke e-posten eller brevet ditt med 19/69857. 

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00