Omsorgsbolig eller annen tilrettelagt bolig

Gran kommune har to typer boliger som tildeles til helse- og omsorgsformål: omsorgsboliger og annen tilrettelagt bolig. Helse og omsorg har tildelingsrett for de som kan bo i disse boligene.

  • Omsorgsboliger er særskilt tilrettelagte boliger som er bygget til helse og omsorgsformål med tilskuddsordning i Husbanken.
  • Annen tilrettelagt bolig er tilrettelagte boliger for helse og omsorgsformål som ikke har gjeldende vilkår etter tilskuddsordninger.

Målgruppe for omsorgsbolig eller annen tilrettelagt bolig

Personer med behov for omfattende helse- og omsorgstjenester og/eller en særskilt tilrettelagt bolig.

Tildeling av omsorgsbolig gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering der blant annet følgende kriterier inngår:

  • Søker må ha lovlig opphold i Norge og ha folkeregistret adresse i Gran kommune siste to år forut for søknaden, med mindre særlige forhold tilsier annet.
  • Søker må være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet om alder i særskilte tilfeller.
  • Tilrettelegging av nåværende bolig, med bl.a. hjelpemidler, tekniske løsninger, velferdsteknologi og helsetjenester i hjemmet, skal være prøvd ut eller vurdert, og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig.
  • Søkers helsemessige og sosiale forhold tillegges avgjørende vekt ved behandling av søknaden. Et boligbehov alene gir derfor ikke rett til tilrettelagt bolig, og ventes normalt dekt i ordinært boligmarked. Søkere som har omfattende behov og/eller bistand fra hjelpeapparatet kan tildeles tilrettelagt bolig så fremt boligen har betydning for et helhetlig tilbud, og når annen boligbistand ikke er aktuelt.
  • Tilrettelagt bolig kan tildeles dersom det er geografiske forhold som gjør det uhensiktsmessig for kommunen å gi tjenester der vedkommende bor.

Tjenestetilbudets innhold og omfang etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, følger av egne vedtak som fattes ved tildelingsenheten, helse og omsorg.

Kommunal utleiebolig

Gran kommune har også kommunale utleieboliger som ikke er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Eiendomsenheten i Gran kommune tildeler kommunale utleieboliger og forvalter alle Gran kommunes boliger.

Midlertidig bolig (nĂždsituasjon) - NAV

Er du akutt uten bolig, ta kontakt med NAV Hadeland for å få hjelp til å finne en midlertidig bolig.

Les mer om dette NAV sin nettsider

Saksbehandling kommunale boliger

Alle søknader om bolig skal vurderes ved tildelingsenheten.

  • Søknad om omsorgsbolig eller annen tilrettelagt bolig saksbehandles ved tildelingsenheten.
  • Søknad om kommunal utleiebolig oversendes eiendomsenheten og saksbehandles der.